Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Sıkça Sorulan Sorular

Daha önce hazırlamış olduğumuz açıköğretim öğrencileri için yüksek lisans konusunda açıköğretim öğrencilerinin yüksek lisans yapabileceğini, Anadolu üniversitesinde uzaktan eğitim şeklinde tezsiz yüksek lisans yapılabileceğini, kontenjan bilgisini ve daha bir çok bilgiyi sizlerle paylaşmıştık.

Uzaktan Öğretim, Konaklama İşletmeciliği, Kurumsal İletişim, Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans programları için Sıkça Sorulan Soruları burada toplayarak sizlerle tekrar paylaşıyoruz.

Başvuru Koşulları nelerdir?
Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda adayın lisans diploması ile en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna sahip olması ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir.

Programın toplam ücreti ne kadar?
Tezsiz yüksek lisans programlarında bir ders saati 120 TL olarak ücretlendirilmiştir. Bir programın tüm derslerinin toplam ücreti ortalama 3960 TL olmaktadır.

Başvurularda belirli bir ALES puanı almam gerekli mi?
Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

Kesin kayıtta istenen belgeler nelerdir?
Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Yabancı uyruklu adaylar için lisans ve/veya yüksek lisans diplomaları veya mezuniyet belgelerinin aslı ve yeminli mütercim tercüman tarafından çevrilmiş noter onaylı Türkçe tercümeleri)
Altı adet vesikalık fotoğraf
T.C. Nüfus cüzdanı /T.C. Kimlik Kartı/Pasaport (Enstitü tarafından onaylanacaktır.)
Yeni tarihli Askerlik Durum Belgesi (T.C. vatandaşı erkek adaylar için) (Tecil işlemlerinde kullanılacaktır.)

Yabancı uyruklu öğrenciler de tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilir mi?
Her program için T.C. ve Yabancı Uyruklu olmak üzere iki ayrı tipte kontenjan açılmıştır. Bu yüzden adayların, istediği kontenjana başvurabilmesi için uygun programı seçmeleri gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler tezsiz yüksek lisans programlarına başvururken dil şartı aranır mı?
Eğitim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu adayların kayıtlarının yapılabilmesi için Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) ve Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı; yüksek lisans programları için B2, doktora programları için C1 düzeyinde puan almış olmaları ya da Üniversitede yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. Eğitim dili Türkçe olan bir programdan mezun olmuş yabancı uyruklu adaylar ile lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında yapmış T.C. vatandaşı adaylar için Türkçe dil puanı aranmaz.

Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa geçiş yapabilir miyim?
Öğrencinin; tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilmesi için, tezsiz yüksek lisans programına kaydolduğu yarıyıldaki tezli yüksek lisans programının en düşük başarı puanını sağlaması gerekir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Tezsiz yüksek lisanstan sonra doktora yapabilir miyim?
6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Mezuniyet koşulları nelerdir?
Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci; dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Ne kadar sürede mezun olurum?
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Yüksek lisans diploması alır mıyım?
Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

Açıköğretim Yüksek Lisans Kontenjanları

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
13 Nisan 2019