Aöf Davranış Bilimleri Çıkmış Bütünleme Soruları

Çıkmış Bütünleme Soruları {AOF}

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyolojiyi en iyi tanımlar?
A)Bireyleri, içinde yaşadıkları toplumdan ayırarak tek başına ele alıp inceleyen bir bilimdir.
B)İnsanların toplumsal yaşamda karşılaştıkları olayların, zihinde yarattığı süreçleri anlamaya, açıklamaya ve kuramsal çerçeveye yerleştirmeye amaçlayan bir bilimdir.
C)İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilimdir.
D)Bir bütünlük içerisinde insanların bütün ilişkilerini inceleyen, bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu ve değiştirildiğini analiz eden bir bilimdir…
E)İnsanların yaşadıkları çevreden nasıl etkilendiklerini belirlemeye çalışan bir bilimdir.

2. Bir araştırmacının incelediği konuyu diğerlerinden ayıran özellikleri belirterek sınır çizmesi ve belirli bir ilgi odağı üzerinde yoğunlaşması bilimsel araştırma ilkelerinden hangisinin kullanıldığını gösterir?
A)Basitlik B)Açıklık C)Nesnellik D)Tekrar E)Sınırlılık…

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt dallarından biri değildir?
A)Kişilik sosyolojisi…
B)Spor sosyolojisi
C)Sanat sosyolojisi
D)Eğitim sosyolojisi
E)Uygulamalı sosyoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminde yer alan inceleme konularından biri değildir?
A)Bireyler… B)Sendikalar C)Sınıf yapısı D)Kültürel farklılıklar E)Dini gruplar

5. Aşağıdakilerden hangisi kuramı oluşturan ögelerden biridir?
A)Hata terimi B)Önerme… C)Korelasyon D)Etik E)Sembol

6. Olaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bu nedene bağlamak amacıyla tasalanan önermelere ne ad verilir?
A)Hipotez… B)Kuram C)Teori D)Korelasyon E)Yöntem


7. Teknoloji, gelir dağılımı, tüketim ve farklılaşması, iş bölümü, ulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konuları inceleyen sosyoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilgi sosyolojisi
B)Siyaset sosyolojisi
C)Sanayi sosyolojisi
D)Ekonomi sosyolojisi…
E)Uygulamalı sosyoloji

8. Aşağıdakilerden hangisi Batı sosyolojisine en çok katkıda bulunan kuramcılardan biri olan Max Weber’in üzerinde çalıştığı sahalardan biri değildir?
A)Doğal afetler… B)Ekonomi C)Hukuk D)Müzik E)Din

9. İttihat ve Terakki’nin fikir adamı olan ve “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde Durkheim’in toplumsal bilinç kavramını, tarihsel maddeciliğin, sınıf çelişkisine karşı kullanan Türk Sosyoloğu kimdir?
A)Hilmi Ziya Ülken
B)Mehmet İzzet
C)İbrayim Yasa
D)Prens Sabahattin
E)Ziya Gökalp…

10. Kapitalizmi kadının ezilmişliğinin temel kaynağı olarak gören ve kapitalist patriyarki kavramını sıkça kullanan feministler aşağıdakilerden hangisidir?
A)Radikal feministler
B)Sosyalist feministler…
C)Liberal feministler
D)Eko-feministler
E)Neo-feministler

11. “Bütün, parçaların toplamından fazla bir şeydir.” tezinin geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A)Socrates B)Aristo… C)Platon D)Roussean E)Kant

12. Sosyolojinin isim babası kimdir?
A)Herbert Spencer
B)Max Weber
C)Karl Marx
D)Auguste Comte…
E)Emile Durkheim

13. Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en çok olmuştur?
A)Toplumsal çalışmaların, filozofların düşünce tekelinden kurtulması
B)Doğa bilimlerinin insan ilişkilerini açıklamadaki yetersizliği
C)Coğrafi keşiflerle ortaya çıkarılan yeni toplumlar
D)Fransız Devriminin yaydığı düşünce akımları
E)Endüstri devriminin neden olduğu hızlı toplumsal değişimler…

14. Belirli bir otoritenin mevcut olduğu her yerde çatışmanın varlığından söz eden ve çatışma yaklaşımına farklı bir bakış açısı getiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)K. Marx B)E. Durkheim C)R. Merton D)R. Dahrendorf… E)L. Coser

15. Sosyal bilimcilerin görevinin dünyayı açıklamak değil, değiştirmek olduğunu ileri süren Alman düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A)H. Spencer B)R. Dahrendorf C)E. Durkheim D)K. Marx… E)M. Weber

16. Aşağıdakilerden hangisi bir çatışma kuramcısıdır?
A)Cooley B)Mead C)Parsons D)Dahrendorf… E)Dewey

17. “Bütün, parçaların toplamından fazla bir şeydir.” tezinin geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
A)Aristo… B)Roussean C)Platon D)Kant E)Socrates

18. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojide toplumsal düzeni sağlayan beş toplumsal kurumdan biri değildir?
A)Ekonomi kurumu B)Aile kurumu C)Eğitim kurumu D)Sağlık kurumu… E)Siyasal kur.

19. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun varlığından söz edebilmek için gerekli koşullardan biri değildir?
A)Ortak bir kültüre sahip olma
B)Ortak bir üretim biçimine sahip olma…
C)Ortak bir yaşam biçimine uyma
D)Belirli bir idare biçimi benimseyip, ona uyma
E)Ortak bir toprak parçasına sahip olma

20. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statüye bir örnektir?
A)Genç olmak B)Asil olmak C)Kadın olmak D)Orta yaşlı olmak E)Baba olmak…

21. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gruplara bir örnektir?
A)Tramvay durağında bekleyen insanlar
B)Semt pazarında alışveriş yapan kadınlar
C)X partisinin gençlik kolları üyeleri…
D)Aynı sandıkta oy kullanan seçmenler
E)Üst geçitten geçen insanlar

22. Aşağıdakilerden hangisi bir toplum türü değildir?
A)Endüstriyel toplumlar
B)Avcı ve toplayıcı toplumlar
C)Tüketim toplumları…
D)Tarım toplumları
E)Göçebe ve çobanlık toplumları

23. Bireyin toplum içindeki kimliğini belirleyen statüsüne ne ad verilir?
A)Gerçek statü B)Temel statü… C)Edinilmiş statü D)Değişmez statü E)Kazanılmış statü

24. Dil, inanç, değer, norm davranışlar ile bir nesilden diğerine aktarılan maddi öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir?
A)Kültür… B)Sistem C)Çevre D)Toplum E)Zümre

25. Değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır
A)Normları şekillendiren şey toplumun önem verdiği değerlerdir.
B)Her toplumda değer sistemleri aynıdır…
C)Değerler zamanla değiştiği için kuşak çatışmaları yaşanabilir.
D)Bireyler her zaman değerlere uygun davranmayabilir.
E)Eskiyen değerler atılabilir.

26. Türk toplumundan bir kişinin, Çin toplumundaki yemek alışkanlıklarını tiksinti verici olarak değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A)Kültürel birleşme B)Karşıt kültür C)Etnosentrizm… D)Değer farklılığı E)Kültürel realizm

27. Bir toplumda erkeklerin selamlaşırken dudaktan birbirlerini öpmelerinin yadırganması ya da yanlış olarak değerlendirilmesi kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?
A)Kültürel birleşme B)İdeal kültür C)Kültürel relativizm D)Etnosentrizm… E)Alt kültür

28. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biridir?
A)İbadethaneler B)Kitaplar C)Okullar D)Fabrikalar E)Gelenekler…

29. Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri, alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültür çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yüksek kültür… B)Yaygın kültür C)Gerçek kültür D)Popüler kültür E)İdeal kültür

30. İçinde yaşanılan grubun herşeyin merkezi olduğunu, diğer grupların ise bireyin kendi değerlendirdiği referans gruplarını oluşturduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)R. Williams B)B. Whorf C)H. Rodman D)O. Lewis E)G. Sumner…

31. Değer, norm ve yaşam biçimiyle içinde yaşandığı kültüre ters düşen tutum ve davranışları içeren alt kültürlere ne ad verilir?
A)Gerçek kültür B)Popüler kültür C)Fakirlik kültürü D)Yüksek kültür E)Karşıt kültür…

32. İçinde yaşanılan grubun herşeyin merkezi olduğunu, diğer grupların ise bireyin kendi değerlendirdiği referans gruplarını oluşturduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)G. Sumner… B)R. Williams C)H. Rodman D)B. Whorf E)O. Lewis

33. Toplumsal düzeni sağlayan, bireylere yol gösteren, doğru ve yanlışı, olumlu ve olumsuzu belirleyen standartlar ve fikirlere ne ad verilir?
A)Norm… B)Hukuk C)Kural D)Adalet E)Ahlâk

34. Müslümanların domuz eti, Hinduların ise sığır eti yememelerini, bu kültürlerin kendi koşulları içinde değerlendirmek aşağıdaki kültürel kavramlardan hangisine bir örnektir?
A)Kültürel relativizm… B)Etnosentrizm C)Karşıt kültür D)Popüler kültür E)Alt kültür

35. İnsan yaşamındaki ilk ve en önemli toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir ?
A)Aile… B)Din C)Ekonomi D)Eğitim E)Siyaset

36. Dilin toplumsallaşma sürecinde öğrenildiğini ve insan bilincinin ve düşünce sisteminin de toplumsal bir ürün olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)C.H. Cooley B)G. Simmel C)R. K. Merton D)S. Freud E)G. H. Mead…

37. Bireylerin genellikle orta yaş krizine girdiği yaş dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A)50-60 yaş B)60-65 yaş C)40-50 yaş… D)25-27 yaş E)16-19 yaş

38. Aşağıdaki sorulardan hangisi Cooley’in öne sürdüğü ayna benlik kuramında gerçekleşen ilk aşamayı ifade eder?
A)Başkaları beni nasıl görüyor?…
B)Neden başkalarıyla anlaşamıyorum?
C)Toplumdaki rolüm nedir?
D)Kendimi doğru yansıtıyor muyum?
E)Başkalarıyla nasıl bir iletişim kurarım?

39. Toplumsallaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Birey ve toplum arasında bir bağ oluşturur.
B)Bir etkileşim sürecidir.
C)En önemli devresi olgunluk dönemidir…
D)Belirli bir kişilik kazanma yöntemidir.
E)İnsanca davranışları öğrenme sürecidir.

40. İnsanın kim ve ne olduğu hakkındaki algılamalarının organizasyonuna ne ad verilir ?
A)Kültür B)Rol alma C)Toplumsallaşma D)Benlik… E)Kurum

41. Aşağıdaki sosyologlardan hangisi aşırı izole ortamların toplumsallaşma üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır?
A)Ralf Dahrendorf B)William Thomas C)Kingsley Davis… D)William James E)John Dewey

42. Dilin toplumsallaşma sürecinde öğrenildiğini ve insan bilincinin ve düşünce sisteminin de toplumsal bir ürün olduğunu savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)R. K. Merton B)G. H. Mead… C)S. Freud D)G. Simmel E)C.H. Cooley

43. Bir bireyde kişiliğin temelini oluşturan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A)Benlik… B)Beslenme C)Rekabet D)Olgunluk E)Ahlâk

44. Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruba bir örnektir?
A)Akrabalar B)Bankalar… C)Aile üyeleri D)Hısımlar E)Arkadaşlar

45. Aşağıdakilerden hangisi elektronik etkileşim gruplarının özelliklerinden biri değildir?
A)Çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunulması
B)Devamlı yeni üyeler bulma çabasında olması
C)İlişkilerde süreklilik
D)Yeni arkadaşlar edinmeyi kolaylaştırması
E)Bireyleri toplumdan izole etmesi…

46. Aşağıdakilerden hangisinde daha çok birincil ilişkiler görülür?
A)Okullar B)Fabrikalar C)Aile… D)Hapishaneler E)Silahlı kuvvetler

47. Aşağıdakilerden hangisi grup oluşumu için gerekli bir unsur değildir?
A)Birliktelik duygusunun olması
B)Olgun bir kişiliğe sahip olunması…
C)İlişkilerde süreklilik olması
D)Belirli amaçların paylaşılması
E)En az iki kişiden oluşması

48. Sumner tarafından tanımlanan ve “bizlikduygusu”nun üyelerce sahip olunduğu grup türü aşağıdalki ifadelerden hangisidir?
A)Dış gruplar B)İç gruplar… C)Elektronik etkileşim grubu D)Küçük gruplar E) Referans g.

49. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği grup olan referans grubu kavramını geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)G. Simmel B)S. Freud C)H. Hyman… D)R. Bales E)W. Sumner

50. Sahip olduğu önemli kişilik özellikleri ve diğerlerini etkileme gücüyle grubu başarıya götüren kişiye ne ad verilir?
A)Yönetici B)Temsilci C)Lider… D)Mentor E)Koç

51. İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir?
A)Triad B)Mono C)Poli D)Dyad… E)Yığın

52. Aile ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi geniş aile ile aynı anlama gelmez?
A)Eski aile B)Otoriter aile… C)Geleneksel aile D)Tarım ailesi E)Köy ailesi

53. Çiftlerin aile oluşturabilmesi ve meşru çocuklar dünyaya getirebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
A)Ekonomik bağımsızlık B)Bakım ve koruma C)Endogami D)Yeni ev açma E)Evlilik…

54. Aile içerisinde kapitalist topluma benzer bir biçimde birtakım eşitsizliklerin söz konusu olduğunu ve aileyi erkeğin kadın üzerinde egemenlik kurduğu bir sistem olarak ele alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sembolik etkileşim yaklaşımı
B)Fonksiyonalist yaklaşım
C)Çatışma kuramı…
D)Feminist yaklaşım
E)Sosyal alışveriş kuramı

55. Ailenin, çocuklarını yetiştirirken onları içinde yaşadıkları topluma uygun hale getirmeleri, Mordock’ın belirttiği aile işlevlerinden hangisini açıklar?
A)Soyunu devam ettirme B)Toplumsallaştırma… C)Ekonomik dayanışma D)Cinsel ilişkileri düzenleme E)Üreme

56. Mirasta baba soyunun hakimiyeti ve üstünlüğüne ne ad verilir?
A)Patriyarki B)Patriliniyal… C)Matriyarki D)Neolokalite E)Matriliniyal

57. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların evlilik biçimlerini incelerken ayırdıkları beş temel kategoriden değildir?
A)Genetik benzerlik… B)Otorite ilişkileri C)Grup ilişkileri D)Eş sayısı E)Çiftlerin yerleşim yeri

58. Aşağıdakilerden hangisi Ogburn’un belirttiği geniş ailenin görevlerinden biri değildir?
A)Prestij sağlama B)Koruyuculuk C)Sembolik görev… D)Eğitim E)Dini görev

59. Aşağıdakilerden hangisi Murdock’a göre çekirdek ailenin yerine getirdiği dört temel işlevden biri değildir?
A)Ekonomik dayanışma
B)Toplumsallaşma
C)Cinsel ilişkileri düzenleme
D)Dini ve ahlaki eğitim…
E)Üreme

60. Marx’a göre toplumsal değişme neyin sonucunda ortaya çıkar?
A)Birbirine bağlı çıkarlarla birleşmiş tabakaların uyumu
B)Toplumların, yapıların ve kültürlerin giderek karmaşık hale gelmesi
C)Üretim araçlarına sahip olan grupla, sahip olmayan grup çatışması…
D)Toplum hayatındaki ödüllerin eşitsiz dağılımı
E)Toplumdaki bireylerin taleplerinin zamanla karşılanamaz duruma gelmesi

61. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkileyip, değiştirdiği beş alandan biri değildir?
A)Değerlerin değişimi
B)Fizyolojik güdülerin değişimi…
C)Toplumsal organizasyonların değişimi
D)Toplumsal ilişkilerin değişimi
E)İdeolojik değişimler

62. Aşağıdakilerden hangisi, bir tür tabakalaşma biçimi olan zümrelerin toplumsal fonksiyonlarından biri değildir?
A)Dini B)Askeri C)Ailesel… D)Politik E)Ticari

63. Feodal çağda Avrupa’da keşişler, rahipler, rahibeler, piskoposlar ve papalar gibi kendini dine adamış kimseler aşağıdaki zümre gruplarından hangisine dahildirler?
A)Özgür yurttaşlar B)Soylular… C)Köleler D)Serfler E)Kraliyet

64. Eşitsizliğin en aşırı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kapitalizm B)Kölelik… C)Feodalizm D)Sosyalizm E)Sınıf sistemi

65. Hindistan’da tüccarlar, iş adamları ve çiftçilerden oluşan kast aşağıdakilerden hangisidir?
A)Brahmanlar B)Vaişyalar… C)Dokunulmazlar D)Surdalar E)Kişatriyalar

66. Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’ın öne sürdüğü görüşlerden biri değildir?
A)Toplumların tarihi, sınıflar arasındaki mücadeleler tarihidir.
B)Toplumdaki haksızlıklar özel mülkiyete dayanır.
C)Toplumsal sınıflar zamanla önemlerini kaybedecektir.
D)Sınıf mücadelesi devrimden başka sonuçlarla da gerçekleşebilir…
E)Burjuvazi ve proleteryanın çıkarları birbirine tamamıyla zıttır.

67. Evrende tarihsel bir gelişim olan sosyo-kültürel evrimden söz eden, böylece toplumların yapıların ve kültürlerin giderek karmaşıklaşacaklarını ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)M. Tumin B)H. Spencer C)M. Weber D)G. Lenski E)K. Marx…

68. Sınıf olgusunu,”toplumsal sınıflar hiyerarşisi”, “toplumsal statüler hiyerarşisi” ve “siyasal güçler hiyerarşisi” gibi tabakalaşma tipleriyle açıklayan sosyolog kimdir?
A)Lenski B)Dahrendorf C)Davis D)Tumin E)Weber…

69. Marx’a göre toplumsal değişme neyin sonucunda ortaya çıkar?
A)Toplum hayatındaki ödüllerin eşitsiz dağılımı
B)Toplumdaki bireylerin taleplerinin zamanla karşılanamaz duruma gelmesi
C)Üretim araçlarına sahip olan grupla, sahip olmayan grup çatışması…
D)Birbirine bağlı çıkarlarla birleşmiş tabakaların uyumu
E)Toplumların, yapıların ve kültürlerin giderek karmaşık hale gelmesi

70- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Sınırlılık B) Açıklık C) Doğruluk D) Öznellik… E) Basitlik

NOT: SORULARIN DOĞRU CEVAPLARI ŞIKLARIN SONUNDA 3 NOKTA(…) ŞEKLİNDE GÖSTERİLMİŞTİR…

Doğrulama *

Güz Dönemi Arasınavı
14 - 15 Aralık 2019