logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Avrupa Birliği gibi bölgesel işbirliği örgütlenmelerini destekleyen ve bu örgütlenmelerin ulusal refahlarını artırma amacında olan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Neofonksiyonalizm
Soru Açıklaması
2.
Neo Marksistlere göre, kapitalist ülkelerden az gelişmiş ülkelere sermaye ihracı aşağıdakilerden hangisini meydana getirir?
Doğru Cevap: "D" Bağımlılık
Soru Açıklaması
3.
Nicholas Spykman tarafından geliştirilen Kenar Bölge (Rimland) kavramı ile aşağıdaki bölgelerden hangisi açıklanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Avrasya'yı çevreleyen bölge
Soru Açıklaması
4.
ABD ve SSCB, 1962 Küba füze krizinde muhtemel askeri çatışmanın nükleer bir savaşa dönüşeceğini ve sonucun her iki tarafın da yok olmasıyla sonuçlanacağını bildikleri için karşılıklı taviz vererek krizi sona erdirmiştir.

ABD ve SSCB’nin bu kararının değerlendirilebileceği Oyun Teorisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sıfır toplamlı olmayan oyun
Soru Açıklaması
5.
Oyun Teorisinde oyunlar, şans faktörü üzerine kurulmuş olabileceği gibi, tarafların bilinçli hareketleri üzerine de kurulmuş olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi iki kişi ile oynanan tüm oyunlarda geçerli olan özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Oyunun tarafların bilinçli ve rasyonel davranışlarına dayanması
Soru Açıklaması
6.
Oyun Teorisine yöneltilen eleştiriler arasında, modellerin işbirliğini öngörmemesi, karşılıklı güvensizlik ve iletişim eksikliği varsayımlarına dayalı uluslararası ilişkilerin yaklaşımının günümüz koşullarına hitap etmemesi sayılabilir.

Tarafların, kaybı dayanılmaz bir durum olarak değerlendirmelerine bağlı olan oyun modeli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tavuk oyunu modeli
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Oyun Teorisinin temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Güvensizlik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Rosecrance'ın sistem tanımındaki bozucu girdilere verilebilecek örneklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Uluslararası mahkemeler
Soru Açıklaması
9.
Uluslararası sistem modelleri, hipotezler kurabilmeyi ve bunları sınamayı sağlayacak kuramsal çerçeveyi sağlar.

Morton Kaplan’a göre, sistemde denge ve istikrarı sağlayan temel araç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
Morton Kaplan’ın sistem yaklaşımının, Kenneth Waltz’un yapısalcı realist yaklaşımı ve Immanuel Wallerstein’in ekonomik yapısalcı yaklaşımı ile karşılaştırıldığında daha bilimsel bulunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
10.
Doğru Cevap: "D" Farklı modellerin varsayımlarına göre önerilen hipotezlerin sınanabilmesi
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Egemen ulus devletlerden oluşan ve devletler arasındaki güç dağılımı ve ilişkilerin belirlendiği yapıya ------- adı verilir. Bu yapı devletlerin dış politikalarını belirler dolayısıyla aralarında ------- bir ilişki bulunur.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Sistem, determinist
Soru Açıklaması
12.
Uluslararası politikada karar vericilerin aynı olay ve durum karşısında farklı davranmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kişisel özellikler
Soru Açıklaması
13.
Karar Verme Teorisi, devletleri rasyonel davranan bütüncül öğeler olarak görmek yerine, devletleri birimlerden oluşan ------- bir yapı olarak görmektedir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Çoğulcu
Soru Açıklaması
14.
Karar vericinin içinde yer aldığı çevrenin tüm özellikleri aynı kaldığı varsayıldığında dahi, karar vericilerin karar ve politikaları değişebilmektedir. Buradan hareketle karar vericilerin kişisel özellikleri de bağımsız birer değişken olarak kabul edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Sidney Verba’ya göre, grup tarafından alınan kararlarda beklenen durumlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Bireylerin kişisel özelliklerinin karara etkisinin azalması
Soru Açıklaması
15.
Rasyonel fayda modeline göre karar vericiler akılcı davranır ve beklenen faydayı maksimum kılmaya çalışır.

Rasyonel fayda modelinin, rasyonel davranış beklentisini destekleyen ve genellemeler yapılmasını sağlayan varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karar verme sürecinin sabit kurallara göre işlemesi
Soru Açıklaması
16.
Bilimsel araştırmada çıkış noktasını oluşturan ve araştırmaya rehberlik eden genel yasaya Lakatos araştırma programı, Kuhn ise ------- adını vermiştir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Paradigma
Soru Açıklaması
17.
Pragmatik epistemolojiye göre, insan ve dünyayı konu alan teorilerin anlamları problem çözme kapasitelerine bağlıdır.

Bir önermenin doğruluğunu kanıtlayan sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Pragmatik doğrulama
Soru Açıklaması
18.
Uluslararası İlişkiler disiplininde postpozitivist yaklaşımların pozitivist epistemolojiye yönelik temel eleştirisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yöntembilimde evrensel ilkelerin bulunması
Soru Açıklaması
19.
1920’li yıllarda gelişen mantıkçı pozitivizmin, sosyal bilimlerde geleneksel pozitivizme katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal bilimlerde deney yapılamaması durumunda mantığı kullanma
Soru Açıklaması
20.
Pozitivizm, empirik epistemolojiye (bilgi kuramına) dayanan yöntembilim yaklaşımıdır. Empirizm, tüm bilgilerin deney ve gözlem yoluyla edinildiği varsayımına dayanır. Bilgiye ulaşmada akıl yürütmeyi ön plana çıkaran pozitivist yaklaşım ise ------- olarak anılır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.