logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
16. yy’da "Prens'' adlı eseriyle siyasetçilere ahlak ve gerçekçilik konularında yol gösteren yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Niccolo Machiavelli
Soru Açıklaması
2.
I. Uluslararası politika sistem düzeyinde incelenir.
II. Sistemin anarşik özelliği devlet politikalarını belirler.
III. Uluslararası politika güç ve çıkar çatışmasına dayanır.
IV. Uluslararası politikanın temel aktörleri devletlerdir.

Yukarıdakilerden hangileri neorealizmin klasik realizmden farklı olan yaklaşımlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Neorealizme göre, herhangi bir devletin kendi güvenliğini korumaya yönelik faaliyetleri, mevcut veya potansiyel düşmanlarının güvenliğini tehlikeye sokar. Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik ikilemi
Soru Açıklaması
4.
Realist teorisyen Edward Carr’a göre, liberalizmde yer alan çıkarların uyumu doktrininin en çok liberal devletlerin çıkarına olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devletlerin kendi çıkarlarını evrensel çıkarlar gibi göstermesi
Soru Açıklaması
5.
Neorealizm, uluslararası politikaya yapısal açıklama getirirken, egemen devletlerin sistem yapısı ile etkileşim içerisinde olduğunu belirtir. Sistemde merkezi bir otoritenin bulunmaması, başkaları tarafından egemenlik altına alınma korkusuna neden olur. Bu varsayımla devletler, güç kapasitelerini artırmaya yönelirler.

Yukarıdaki bilgiye göre, neorealizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası politika birim (devlet) düzeyinde incelenir.
Soru Açıklaması
6.
Liberalizme göre emperyalizmin ortadan kalkması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Doğru Cevap: "B" Demokrasi ve kapitalizmin gelişmesine
Soru Açıklaması
7.
Liberalizme göre bireyin özgürlüğünü garanti eden en iyi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Demokrasi
Soru Açıklaması
8.
Neoliberallere göre artan karşılıklı ekonomik bağımlılığın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Savaş olasılığının azalması
Soru Açıklaması
9.
Laissez faire liberalizmine göre, devlet özel sektörün hareket alanını genişletecek şekilde küçülmelidir.

Bu yaklaşımın temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rekabet, fikir ve ürünlerin en iyisini ortaya çıkarır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi neoliberallere göre, uluslararası istikrar için gerekli şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hegemon bir devletin var olması
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Kapitalist üretim şeklinde ortaya çıkan sermaye fazlasının refah artırıcı önlemler kapsamında bölüştürülmesi yerine, kar amacıyla ülke dışında yeniden yatırıma dönüştürülmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Emperyalizm
Soru Açıklaması
12.
Neo Marksist yazarlar, az gelişmiş ülkelerin çok uluslu sermaye tarafından bağımlı hale getirilmesi ve sürekli bir sömürü ilişkisi kurulması tezini savunurlar. Aşağıdakilerden hangisi neo Marksist görüşler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Gelişmiş ülkelerin artı değerinin az gelişmiş ülkeleri sanayileştirmesi
Soru Açıklaması
13.
Marksist ve Leninist yaklaşımlara göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası çatışmaların nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üretimin azalması
Soru Açıklaması
14.
Marksist Teoride ele alınan hegemonya kavramının, realist ve liberal hegemonya yaklaşımlarından farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sınıfsal ilişki ve çatışma çerçevesinde ele alınması
Soru Açıklaması
15.
Neo Marksistlere göre kapitalist ülkelerden sermaye ihraç edilmesi az gelişmiş ülkeler için aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?
Doğru Cevap: "E" Bağımlılık
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Jeopolitik Teorinin 19. yüzyıldan itibaren emperyalizmin aracı haline geldiğine yönelik eleştirinin argümanları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Coğrafyanın akademik bir disiplin olmasına destek sağlaması
Soru Açıklaması
17.
Çevresel faktörlerin, karar vericileri dış politikada olanak ve sınırlılıklar konusunda bilgilendirdiğini savunan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Olasılıkçılar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi siyasal coğrafyanın uluslararası ilişkilere katkılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Coğrafya dışında faktörlerin dışlanması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın uluslararası politikaya etkileri incelenirken belirleyici olan temel faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Askeri teknolojiler
Soru Açıklaması
20.
Coğrafya ile dış politika arasında nedensel ilişki kuran Jeopolitik Okulun önde gelen düşünürleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mahan ve Mackinder
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.