logo
Uluslararası İktisat Teorisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi teklif eğrilerini etkileyen arz faktörlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Teknolojik gelişme
Soru Açıklaması
2.
Ürün Dönemleri Teoremi'ne göre, yenilikçi ülkenin iç piyasasının, yerli üretim yerine ithalatla karşılanmaya başlanması ile aşağıdaki aşamalardan hangisine geçilmiş olur?
Doğru Cevap: "A" 5. aşama
Soru Açıklaması
3.
Emek ve sermayenin aynı oranda büyümesi ile ekonominin sermaye/emek oranı değişmeyip, üretim olanakları eğrisinin ilk şekline paralel biçimde dışa doğru genişlediği büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yansız büyüme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası kredilerinin amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ülkelerin karşılaştıkları mali krizlere karşı onlara kısa vadeli kredi vermek
Soru Açıklaması
5.
LIBOR+%n faiz uygulamasıyla borçlanan bir ödünç alıcıya uygulanan işlemde yer alan %n marjı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ödünç veren bankanın yüklendiği riski karşılamaya yönelik bir uygulamadır.
Soru Açıklaması
6.
Yalnızca belirli bir ülkeye ait şirketlerin hisse senetlerinden oluşan fonlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ülke fonları
Soru Açıklaması
7.
Hükümetler tarafından verilen iki yanlı krediler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Alıcı ülke üzerinde siyasal baskı en az düzeydedir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının kuruluş şekillerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Çok uluslu bir şirketin yabancı ülkede yeni bir üretim tesisi kurması
Soru Açıklaması
9.
Bir yabancı sermaye şirketinin kârlarını ana ülkesine transfer edememesi ve bu kârlarını yerel ülkede yeniden yatırıma yöneltmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Zorunlu Yeni Yatırım
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarını portföy yatırımından ayıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dolaysız yabancı sermaye yatırımcılarının bir mali kriz anında ülkeyi hızla terk etmesi
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat Teorisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Gazlı içecek üreten bir firmanın yatırımla girdiği bir piyasaya, rakip firmanın da yatırım yapması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Oligopolcü Tepki Teorisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin yurtdışında doğrudan yatırım yapmak yerine o ülkedeki bir yerel şirketle lisans anlaşmasını tercih etmesine neden olacak etkenler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yurtiçi piyasada yoğun rekabet yaşanması
Soru Açıklaması
13.
Uluslararası alanda emeğin hareketliliğini engelleyen hiçbir faktör bulunmaması durumunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Belirli vasıftaki işçiler için bütün ülkelerde ücretler aynı olur.
Soru Açıklaması
14.
Bilgi ve teknoloji üretmeye yönelik harcamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gayrimaddi sermaye
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmiş ülkelerde işçi sendikalarının yabancı işçi ithaline karşı çıkmalarının önemli nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İşçi ücretlerinin düşmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel hizmetler grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "E" Sosyal hizmetler
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ticaret Teorisi analizlerinin asıl ilgi konusunu oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası mal ticareti
Soru Açıklaması
18.
Türk müteahhitlik firmaları yurt dışında en çok hangi bölgede faaliyet göstermektedirler?
Doğru Cevap: "D" Avrasya
Soru Açıklaması
19.
GATS’a üye ülkelerin hizmet ticareti konusunda birbirlerine karşı ayrımcı işlem yapmamalarını sağlamak amacıyla uyguladıkları yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" En çok kayrılan ülke kuralı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.