logo
Türk Anayasa Hukuku
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası'nda 1971 ve 1973 yıllarında yapılan değişikliklerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kurulmuştur.
Soru Açıklaması
2.
“Seçmen olabilmek için belirli bir yaşta olma” şartı, aşağıdaki ilkelerden hangisine getirilmiş bir sınırlamadır?
Doğru Cevap: "E" Genel oy
Soru Açıklaması
3.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Parlamenterler Meclisi tarafından seçilirler.
Soru Açıklaması
4.
Yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden sonra, en az kaç gün içinde Bakanlar Kurulu kurulamadığı takdirde Cumhurbaşkanı, TBMM seçimlerini yenilenmesine karar verebilir?
Doğru Cevap: "D" 45
Soru Açıklaması
5.
Cumhurbaşkanı aşağıdaki kanunlardan hangisini bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderemez?
Doğru Cevap: "E" Bütçe kanunları
Soru Açıklaması
6.
Meclis soruşturması usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Başbakanın Yüce Divan’a sevki halinde milletvekilliği sona ermiş sayılır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM tarafından kanun biçiminde onaylanan işlemlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim ilân etmek
Soru Açıklaması
9.
1982 Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak
Soru Açıklaması
logo
Türk Anayasa Hukuku
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin işlemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Af ilânı
Soru Açıklaması
12.
Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçilir.
Soru Açıklaması
13.
Adlî yargı alanında en üst mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yargıtay
Soru Açıklaması
14.
Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından anayasaya aykırı olduğu iddiası ile iptal davası açma yetkisi, kararnamenin Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren kaç gün sonra düşer?
Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Uyuşmazlık Mahkemesi üyelerini seçmek
Soru Açıklaması
16.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Yargı denetimi dışında bırakılan işlemlere karşı bireysel başvuru yapılabilir.
Soru Açıklaması
17.
TBMM’ye anayasa değişikliği teklifi verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" TBMM üye tam sayısının üçte birine
Soru Açıklaması
18.
Anayasanın, bir kişi ya da temsili olmayan bir meclisçe tepeden inme bir usûlle kabul edilmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hiyerarşik yöntem
Soru Açıklaması
19.
Anayasanın değiştirilmesine ilişkin bir teklifin, Cumhurbaşkanı tarafından zorunlu olarak halk oyuna sunulması için en az kaç oy ile kabul edilmiş olması gerekir?
Doğru Cevap: "D" 330
Soru Açıklaması
20.
Anayasa değişikliği teklifleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bakanlar Kurulu, anayasa değişikliği teklifi verebilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.