logo
Türk Anayasa Hukuku
Güz Dönemi Ara Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın siyasal sistemdeki tıkanıklıkları giderici düzenlemelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Siyasi partilerin Mecliste grup kurmalarını yasaklamıştır.
Soru Açıklaması
2.
1921 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Milli egemenlik ilkesi kabul edilmiştir.
Soru Açıklaması
3.
1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hükûmete, Meclisi feshetme yetkisi tanımıştır.
Soru Açıklaması
4.
1876 Kanun-i Esasî’nin ilk hali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Padişahın parlamentoyu feshetme yetkisi yoktur.
Soru Açıklaması
5.
Sosyal devlet ilkesi ve sosyal haklar ilk defa aşağıdaki anayasaların hangisi ile kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "D" 1961 Anayasası
Soru Açıklaması
6.
I. Cumhurbaşkanın tek başına yaptığı işlemler
II. Yüksek Askeri Şûranın ilişik kesme kararları
III. HSK’nın meslekten çıkarma cezası dışındaki
kararları
IV. Memurlar hakkında verilen uyarma şeklindeki
disiplin cezaları

Yukarıdakilerden hangileri Anayasa ile yargı denetimi dışında bırakılmıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet ilkesinin gereği olan temel sosyal haklardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim hakkı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın 67. maddesinde yer alan demokratik seçim ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İki turlu seçim ilkesi
Soru Açıklaması
9.
Anayasa Mahkemesinin, bir siyasi partinin devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verebilmesi için aranan çoğunluk, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10. maddesinde, lehine pozitif ayrımcılık yapılabilecek kişiler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Öğrenciler
Soru Açıklaması
logo
Türk Anayasa Hukuku
Güz Dönemi Ara Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile “siyasi haklar ve ödevler” başlığı altında düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "C" Dilekçe hakkı
Soru Açıklaması
12.
Devlete olumlu bir davranışta bulunma ve hizmet etme, katkı sağlama ve yardımda bulunma yükümlülüğü ve sosyal alanda belli ödevler ve fonksiyonlar yükleyen haklar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Pozitif statü hakları
Soru Açıklaması
13.
Jellinek tarafından yapılan tasnife göre aşağıdakilerden hangisi negatif statü haklarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Yaşama
Soru Açıklaması
14.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İhlal tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurulmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Ölçülülük ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" 1982 Anayasası'nın ilk halinde yer almıştır.
Soru Açıklaması
16.
I. Kanun
II. Kanun hükmünde kararname
III. Yönetmelik
IV. TBMM İçtüzüğü

Yukarıdakilerden hangileri Bakanlar Kurulu
tarafından çıkarılmaz?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
17.
Cumhurbaşkanının TBMM seçimlerini yenileme kararı alabilmesi için, aşağıdakilerden hangisine danışması gerekir?
Doğru Cevap: "E" TBMM Başkanına
Soru Açıklaması
18.
Parlamenter sistem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Başbakan ve kabine kolektif bir yürütme organıdır.
Soru Açıklaması
19.
I. Başkan yasama organını feshedebilir.
II. Yürütme organı tek-başlıdır.
III. Başkan yasama organı üyeleri arasından
seçilir.
IV. Sert kuvvetler ayrılığı ilkesine dayanır.

Başkanlık sistemi ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
20.
TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verme yetkisi, aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Cumhurbaşkanına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.