logo
Sosyoloji 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi ücretli çalışma türlerindendir?
Doğru Cevap: "E" Kendi hesabına
Soru Açıklaması
2.
--------, belli bir ideolojik yakınlığa sahip olan insanlar tarafından halkın oylarını alarak iktidara gelmek amacıyla oluşturulan örgütlerdir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Siyasi partiler
Soru Açıklaması
3.
-------, 18. Yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan, geleneksel ve dini sistemlere dayalı dünya görüşünü reddeden, akıl ve bilime dayalı yeni bir düşünce hareketidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Aydınlanma
Soru Açıklaması
4.
Modernitenin kurumsal boyutlarından biri olan -------, özel mülkiyete dayalı sermaye ile mülksüz ücretli emek arasındaki ilişkiye dayanan bir meta üretimi ve sınıf sistemidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Kapitalizm
Soru Açıklaması
5.
Günümüzde suçun artmasını, suça fırsat yaratan ortamların ve hedeflerin sayısının giderek artmasına bağlayan suç kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal Kontrol
Soru Açıklaması
6.
Kişiliğin çok boyutlu olduğunu ve toplumsal süreçler sonucunda geliştiğini savunan ve Sembolik Etkileşimci Kuram'ın kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mead
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 20. Yüzyılda liberal devlet ile sosyalist devlet arasında bir üçüncü yol olarak ortaya atılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Refah devleti
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi günümüz toplumunun popüler kültür örneklerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "E" Klasik müzik dinlemek
Soru Açıklaması
9.
Öykü ve romanlarda kızların edilgen ve bağımlı, erkeklerin ise etkin ve bağımsız olarak anlatılması, eğitim sisteminde görülen hangi toplumsal eşitsizliğe bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Cinsiyet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında neo-liberal politikaların uygulamalarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Devletin küçültülmesi
Soru Açıklaması
logo
Sosyoloji 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Toplumsal yaşam üzerinde dinin denetiminin kaldırılmasını ifade eden --------, iki düzeyde gerçekleşmektedir. Birincisi, dinî kuruluşların ve örgütlü cemaatlerin toplum üzerindeki etkisini yitirmesidir. İkincisi ise bireysel düzeyde gerçekleşmektedir ve dinin bireyin kararları üzerinde etkisini kaybetmesiyle kendini gösterir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" sekülerleşme
Soru Açıklaması
12.
--------, ders içerikleri ve sınavlar dışında kalan, okulda uygulanan ritüel ve kurallarla kapitalist ideolojinin ihtiyacı olan işgücü biçiminin yaratılmasıdır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Gizli müfredat
Soru Açıklaması
13.
Suçun, ağırlıklı olarak kendilerini toplumun kenarında bulanlar, kendilerinin diğerlerinden kötü olduğunu düşünenler ve köklü biçimde haksızlığa uğradığını hissedenler tarafından işlendiğini öne süren suç kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sol Gerçekçilik
Soru Açıklaması
14.
I. Bilinçaltı bölümünü oluşturur.
II. Akıl ve sağduyuyu temsil eder.
III. Kişinin vicdanı olarak tanımlanır.
IV. İçsel dengeyi kurmaya çalışır.

Yukarıdakilerden hangileri Freud’un Yapısal Kişilik Kuramı'ndaki egonun özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
15.
Bir sosyal davranışın veya bir özelliğin, diğerlerinin gözünde bozulmuş bir kimlik ve normal sosyal etkileşimlerden dışlamayla sonuçlanan sosyal hoşnutsuzluk konusu haline geldiği ve olumsuzlandığı sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Etiketleme
Soru Açıklaması
16.
Sosyal güvenlik sisteminin geleneksel mesleki ayrımlara göre geliştirildiği, değişik çalışan gruplarına göre biçimlendirildiği ve sistemin finansmanına işverenin de prim ödeyerek katkıda bulunduğu sosyal güvenlik sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Korporatif model
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal iktidar ilişkileri sayesinde oluşan ve kendisi de iktidar ilişkilerinin oluşum dolayımı olan toplumsal düşünce ve anlamlara verilen isimdir?
Doğru Cevap: "B" İdeoloji
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sebep olduğu sonuçlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Yaşam boyu istihdam anlayışının yerini esnekleşme ve güvencesizlik almıştır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu kuramcıları Adorno ve Horkheimer tarafından oluşturulan bir kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Kültür endüstrisi
Soru Açıklaması
20.
William Sheldon’un, suç ve vücut yapısı ile ilgili sınıflaması aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Ektomorfik-Mezomorfik-Endomorfik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.