logo
Sosyoloji 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
I. Bürokratik örgütlenme biçimi
II. Endüstriye dayalı üretim
III. Ulus devletin meşruluk anlayışı
IV. Kentlerin yoğun nüfusu

Yukarıdakilerden hangileri modern toplumun politik özellikleri ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Durkheim’a göre, toplumu bir arada tutan, düzensizliğe ve kaosa düşmesini engelleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dayanışma
Soru Açıklaması
3.
Geleneksel toplumlarda insanların tutum ve değerlerini büyük ölçüde dinin ve törelerin belirlemesine karşın modern toplumlarda yaşamın giderek rasyonelleştiğini vurgulayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Weber
Soru Açıklaması
4.
Robertson, yerel olanın küreselleşmesi, küresel olanın yerelleşmesi sürecindeki etkileşim sonucunda ortaya çıkan melez yapıyı ----- olarak adlandırmıştır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Küyerelleşme
Soru Açıklaması
5.
I. Pusulanın icadı
II. İklim değişikliği
III. Doğal felaket
IV. Doğum oranı

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal değişmeyi etkileyen fiziksel çevre faktörleridir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
6.
-----, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini anlamayı, açıklamayı, bilinç oluşturmayı ve mücadele biçimleri belirleyerek bu ilişkileri değiştirmeyi amaçlar.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Feminizm
Soru Açıklaması
7.
I. Potansiyel
II. Yaygınlık
III. Evrensellik
IV. İndirgeme
V. Gerekircilik

Yukarıdakilerden hangileri Evrimci Kuram'ın temel ilkeleridir?
Doğru Cevap: "C" I, III, IV ve V
Soru Açıklaması
8.
Kapitalist sistemde işçinin, yüksek miktarda üretim yapabilmesi için yoğun fiziksel ve zihinsel çaba ve enerji gerektiren çalışma sürecinde kendi emeğiyle ürettiği ürün ve iş ile olan ilişkisinin kopması ----- olarak tanımlanır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Yabancılaşma
Soru Açıklaması
9.
Küreselleşme sürecinde günümüz kapitalist dünya ekonomisinin sermaye birikim krizi ve bunalımıyla karşı karşıya kaldığını, bu nedenle küreselleşme sürecinin bir geçiş süreci olduğunu vurgulayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Wallerstein
Soru Açıklaması
10.
Toplumlar ile biyolojik organizmaların büyüme aşamaları arasında benzerlik kurarak evrimin basitten karmaşığa doğru gerçekleşen bir süreç olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Spencer
Soru Açıklaması
logo
Sosyoloji 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Taylor’un bilimsel yönetim anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İşçiye ücreti haricinde prim ödenmemelidir.
Soru Açıklaması
12.
Halkın kanaatleri anlamına gelen, daha çok örgütlü ve sesini duyurabilen kesimlerin önemli gördükleri meseleler hakkında oluşturdukları ve diğerlerine benimsetmeye çalıştıkları fikirler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kamuoyu
Soru Açıklaması
13.
Standart malların, dikey biçimde örgütlenmiş şirketler tarafından kitlesel olarak üretildiği sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Fordizm
Soru Açıklaması
14.
I. Üretilen ürün, çalışma ilişkisi ve çalışmanın yönetimi gibi alanlarda esnek modellere geçilmesi
II. Bilgisayarlar ve internet v bilgi teknolojilerinin çalışma yaşamında merkezi bir yer edinmesi
III. Ev ve işyeri ayrımının ortaya çıkması ve kadın emeğinin büyük oranda ev içiyle sınırlanması

Yukarıdakilerden hangileri çalışma ve iş yaşamında son otuz yıla damgasını vuran gelişmelerdendir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması
15.
Siyasi parti ya da baskı gruplarının hiyerarşik yapısından uzak, gönüllü katılımı esas alan ve genellikle hayat kalitesi ve yaşam tarzı ile ilgili meseleleri öne çıkaran hareketlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yeni toplumsal hareketler
Soru Açıklaması
16.
Devletin, egemen sınıfın sömürülen sınıfları baskı altında tutmak için kullandığı bir mekanizma olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Marx
Soru Açıklaması
17.
I. Üyelerinin maddi menfaatini gözetir.
II. Devletten bağımsız kuruluşlardır.
III. İktidarı etkileme hedefine sahiptir.
IV. Seçimlerde tek bir partiyi destekler.

Yukarıdakilerden hangileri sivil toplum kuruluşlarının özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Dahrendorf’a göre sanayi toplumunun özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Eğitim temelinde fırsat eşitliği sunarak dengeleyici bir işlev görmesi
Soru Açıklaması
19.
İnsanların bir arada yaşayabilmesi için gerekli olan ortak kurallar ve karar alma mekanizmalarıyla ilgilenen faaliyete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Siyaset
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın sanayileşmeyle birlikte geçirdiği dönüşümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel ilişki ve hiyerarşilerin güçlenmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.