logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bir tahvilin vadeye kadar verimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Tahvilin satın alma fiyatını, vadesi boyunca tahvilin sahibine yapılacak tüm ödemelerin bugünkü değerine eşitler.
Soru Açıklaması
2.
Bir ekonomide enflasyon var ise aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Nominal faiz haddi her zaman reel faiz haddinden yüksek olur.
Soru Açıklaması
3.
30 adet mal ve hizmetten oluşan bir ekonomide para olmaması durumunda mal ve hizmetlerin bir biri cinsinden kaç farklı fiyatı oluşur?
Doğru Cevap: "E" 435
Soru Açıklaması
4.
Finansal sistemde riskin paylaşılmasına olanak sağlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Portföy
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bir tahvilin faizinin yükselmesinin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Tahvilin satanın tahvilden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi olasılığının (iflas riskinin) artması
Soru Açıklaması
6.
Kısa vadeli ve uzun vadeli faizler arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Verim eğrisi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi parasal büyüklükler arasında büyükten küçüğe yapılacak doğru bir sıralamadır?
Doğru Cevap: "C" M3>M2>M1>Emisyon>Madeni Para
Soru Açıklaması
8.
Kötü paranın iyi parayı piyasadan kovmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gresham Yasası
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi en geniş para tanımını verir?
Doğru Cevap: "A" M3
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi finansal düzenleme örneklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zorunlu karşılık oranı
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Göreli satın alma gücü paritesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Yurtiçi enflasyon oranı yurtdışı enflasyon oranından düşükse nominal döviz kuru azalmalıdır.
Soru Açıklaması
12.
Finansal piyasalarda “batmasına izin vermeyecek kadar büyük olmak” durumu aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olur?
Doğru Cevap: "A" Ahlaki tehlike
Soru Açıklaması
13.
Finansal piyasalar gerçekleştirdikleri aşağıdaki ana fonksiyonlardan hangisi ile iktisadi büyümeyi destekler?
Doğru Cevap: "D" Sermaye birikimi
Soru Açıklaması
14.
Bankanın likit fonlarına olan talebin hızla yükselme riskine ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "E" Likidite riski
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Risk yönetimini kolaylaştırması
Soru Açıklaması
16.
Varlık getiri oranı (ROA) aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "E" Vergi sonrası net kar/ Toplam varlıklar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yatırım riski
Soru Açıklaması
18.
Toplam varlıkların öz kaynaklara oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özkaynak çarpanı
Soru Açıklaması
19.
"Batmak için çok büyük" politikası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Batmak için çok büyük politikası küçük finansal kuruluşların büyüklerine göre daha yüksek risk taşımalarına yol açar.
Soru Açıklaması
20.
Bankaların en son borçlanma mercii olan Merkez Bankasından aldığı krediye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Reeskont kredisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.