logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Örf-adet hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Medeni hukukun asli kaynaklarındadır.
Soru Açıklaması
2.
İyiniyet karinesine bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karinenin aksini iddia eden, iddiasını ispat etmek zorundadır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" Kişinin malvarlığı
Soru Açıklaması
4.
Ahmet ile teyzesinin kızı Mehtap arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yansoy hısımlığı
Soru Açıklaması
5.
Anonim ortaklıkların kuruluşu bakımından esas alınan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İzin sistemi
Soru Açıklaması
6.
Nişanlanmanın tarafların anlaşmasıyla sona ermesine bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hediyelerin geri verilmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi arasında evlenme engeli yoktur?
Doğru Cevap: "B" Kuzenler arasında
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinde aile hukukuna özgü ilkelerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Düzenleme serbestisinin bulunmaması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sağ kalan eşin aile konutu üzerinde katılma alacağına mahsuben talep edebileceği sınırlı ayni haklardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Oturma hakkı
Soru Açıklaması
10.
Edinilmiş mallara katılma rejiminde borçlu eşin malvarlığı veya terekesinin katılma alacağını karşılamaması halinde, alacaklı eş ve mirasçılarının eksik kalan kısım için karşılıksız kazandırmadan yararlanan üçüncü kişilere karşı sahip oldukları dava hakkı, mal rejiminin sona ermesinden itibaren kaç yıl geçmekle düşer?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Eşlerden birinin evlilik birliğini temsil yetkisini aşarak işlem yapmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Temsil yetkisinin kaldırılması
Soru Açıklaması
12.
Evliliğin resmi memur önünde yapılmamış olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yokluk
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın genel sebeplerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Ortak hayatın yeniden kurulamaması
Soru Açıklaması
14.
Terk nedenine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için eşin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla haklı bir sebep olmaksızın konutu en az ne kadar süre ile terk etmiş olması gerekir?
Doğru Cevap: "B" 6 ay
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi resmi vasiyetnamenin yapılması sırasında tanık olması yasaklanmış kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Miras bırakanın kayın hısımları
Soru Açıklaması
16.
Mehmet öldüğünde, eşi Ayşe ve kızları Keriman
ve Kadriye sağdır.

Buna göre, Ayşe’nin yasal miras payı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1/4
Soru Açıklaması
17.
Birinci derece varken, ikinci derecenin mirasçı olamaması, miras hukukuna hâkim olan aşağıdaki ilkelerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "E" Dereceler arasında sıra
Soru Açıklaması
18.
Mirasçıların mirasın reddi beyanında bulunacakları merci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sulh hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi miras ortaklığının ortaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vasiyet alacaklısı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi mirasçılardan birinin talebi ile paylaşmanın ertelenmesine yol açan sebeplerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Paylaşımın derhal yapılmasının terekenin değerinin önemli ölçüde azaltması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.