logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
I. Yürütme gücü tek bir parti ve onun oluşturduğu kabinede toplanır.
II. Yürütme ve yasama tamamen birbirinden ayrılmıştır.
III. Yasama organı iki meclisten oluşmakla birlikte halkın seçtiği alt meclis tüm siyasal iktidarı elinde bulundurmaktadır.
IV. Britanya Anayasası’nın ilk on maddesi sivil özgürlükler ve bireyin hükümete karşı korunması ile ilgili maddeler içerir.

Britanya Parlamenter Rejimi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
2.
ABD siyasal sisteminde önemli rol oynayan Kongre aşağıdakilerden hangisinde güç ve otoriteye sahip değildir?
Doğru Cevap: "A" Yargı
Soru Açıklaması
3.
Yarı-başkanlık rejimini başkanlık rejiminden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yarı-başkanlık rejiminde, başkanlık rejiminde mevcut olmayan, başkanın yasama organını feshetme ve altı ay süreyle olağanüstü hal ilan edip ülkeyi kendi başına devleti yönetme gibi olağanüstü yetkilere sahip olması
Soru Açıklaması
4.
Fransız siyasal sisteminde yürütme organı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Cumhurbaşkanı ve hükümetten oluşur.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi AB Müktesebatına dahil değildir?
Doğru Cevap: "D" Üye ülkelerin anayasaları
Soru Açıklaması
6.
Totaliter korporatizm uygulaması öncelikle aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" İtalya
Soru Açıklaması
7.
Halkın kanun teklifi, Anayasanın tümünü ya da bir kısmını değiştirmeye yönelik olarak ------- vatandaş tarafından imzalanarak verilen öneridir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" yüz bin
Soru Açıklaması
8.
Avrupa Birliği’ne en son katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hırvatistan
Soru Açıklaması
9.
Totaliter ekonomik sistemlerde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bulunmaz?
Doğru Cevap: "A" Grev hakkı
Soru Açıklaması
10.
1960’lı yıllarla birlikte İspanya’daki Franco rejiminin siyasi çoğulculuğa sınırlı da olsa izin vermesini sağlayan ana gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası ambargonun kaldırılmasını müteakip İspanya ekonomisinin hızlı bir büyüme sürecine girmesi
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’nin “daimi tarafsızlık” ilkesinin bir gereği değildir?
Doğru Cevap: "C" Birleşmiş Milletlere üye olmak
Soru Açıklaması
12.
------- yapılanmalarda devlet bireyleri kendi kontrolü altında tuttuğu sendikalar ve işveren örgütleri gibi gruplar üzerinden sisteme dahil eder.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Korporatist
Soru Açıklaması
13.
Avrupa Birliği’nin yürütme yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa Komisyonu
Soru Açıklaması
14.
İsviçre’de Federal Meclis aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
Doğru Cevap: "E" Kantonların vergi oranını belirlemek
Soru Açıklaması
15.
Avrupa Birliği’nde sivil toplumun görüşlerini temsil eden ve çıkarlarını koruyan danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik ve Sosyal Komite
Soru Açıklaması
16.
Otoriter rejimler arasında en istikrarlı ve yapısal açıdan en esnek olanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tek-parti yönetimi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin bir ülkede otoriter rejim görme olasılığıyla arasında görgül kanıt bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi İsviçre’de kamu politikalarının oluşturulmasında etkin değildir?
Doğru Cevap: "E" Siyasi lobiler
Soru Açıklaması
19.
Sovyetler Birliği’nde tarım üretiminin devlet denetimi altına alınmasıyla ortaya çıkan kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kolhoz
Soru Açıklaması
20.
Totaliter rejimlerde devlet adına muhaliflere şiddet uygulayan gayri resmi silahlı güçlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Paramiliter
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.