logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Siyasal sistemler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklarını açıklamaya ve bunların ekonomik bağımlılık ilişkilerinden kaynaklandığı temel savına dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması
2.
Britanya’da 1979 yılında iktidara gelerek özelleştirmelerle liberal piyasa ekonomisi uygulamalarını hayata geçiren siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Margaret Thatcher
Soru Açıklaması
3.
1945’ten sonra Britanya hükümetinin hayata geçirdiği devletçi politikalarla kurduğu eğitim, sağlık, işsizlik sigortası gibi temel alanlardaki hizmetleri sağlayan yapıya ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal Refah Devleti
Soru Açıklaması
4.
Britanya’nın meşru siyasal yönetimi aşağıdaki kurumlardan hangisi aracılığıyla yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Avam Kamarası
Soru Açıklaması
5.
Diğer tüm koşullar farklı iken bir siyasal olay her ortaya çıktığında eğer bir bağımsız değişken de mevcutsa o zaman, o bağımsız değişkenin o siyasal olgunun nedeni olarak saptanmasına ------- adı verilir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Uyuşma Yöntemi
Soru Açıklaması
6.
Çağdaş siyasal rejimlerden olan temsili demokrasiyi otoriter ve totaliter rejimlerden ayıran temel değerler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Siyasal katılma, siyasal temsil ve muhalefetin hemen hemen sınırsız bir biçimde mevcudiyeti
Soru Açıklaması
7.
Mutluluğu sağlayacak mükemmel devlet arayışını bir kenara bırakarak bir devletin varlığını idame ettirmesi ve refah, istikrar ve iktidarını arttırmasının nasıl olacağını araştıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Machiavelli
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Krallık'ın Endüstri Devrimi’ni ilk gerçekleştiren devlet olmasının nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Güçlü bir deniz kuvvetine ve deniz ticaret filosuna sahip olduğu için ekonomisinin güçlü olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki siyasal karşılaştırma kuramlarından hangisi otoriter rejimlerin nasıl ve neden çöktüğü, demokrasiye geçişin nasıl ve neden ortaya çıktığı gibi siyasal rejim değişikliği kuramlarını araştırır?
Doğru Cevap: "D" Demokratik Pekişme Kuramı
Soru Açıklaması
10.
Britanya seçim sisteminin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çoğunluk / Çokluk temsili
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
ABD’deki federalizm uygulamasına göre aşağıdakilerden hangisi Federal Hükümetin yetkisi altında değildir?
Doğru Cevap: "B" Eğitim
Soru Açıklaması
12.
Fransa’da başbakanların atanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Anayasal kurallar çerçevesinde Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
Soru Açıklaması
13.
Günümüz Fransız siyasal sisteminin dayanağı olan 1958 Anayasası’nın yapılmasında aşağıdakilerden hangisi öncü olmuştur?
Doğru Cevap: "D" General de Gaulle
Soru Açıklaması
14.
Fransız Anayasası, ------- ilkesi uyarınca Bakanlar Kurulu üyelerinin hükümet üyeliğinin yanı sıra parlamento üyesi olmasını engellemektedir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" kuvvetler ayrılığı
Soru Açıklaması
15.
Fransız yaşamının en temel yönlendiricisi olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Okul
Soru Açıklaması
16.
ABD anayasası Yüksek Mahkeme'ye aşağıdaki yetkilerden hangisini verir?
Doğru Cevap: "D" Anayasayı yorumlamak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’de uygulanan "habeas corpus" ilkesini tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Yargıcın bir kişinin hangi hukuki gerekçe ile hapishanede tutuklu olduğunu açıklama zorunluluğu bulunması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerin hangisi "New Deal" döneminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kadınlara oy hakkının tanınması
Soru Açıklaması
19.
ABD’de büyük çıkar gruplarının kendi görüşlerini duyurup savunmak ve senato üyelerinin bir yasa tasarısının lehinde ya da aleyhinde oy kullanmasını sağlamak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Lobicilik
Soru Açıklaması
20.
Fransa’da kamu siyasetlerinin oluşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Çoğulculuk ve liberal anlayış hâkimdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.