logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
I. Bağımlılık
II. Güvenlik
III. Düzenleme

Yukarıdakilerden hangileri emek piyasasının unsurlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I ve III
Soru Açıklaması
2.
I. Toplam talepteki değişme durumunda reel çıktı ve istihdamda dalgalanmalar görülmektedir.
II. Beklenen ve reel ücret önemlidir.
III. Emek talep ve arzı her zaman eşittir.

Yukarıdakilerden hangileri yeni klasik iktisatçıların emek piyasasına ilişkin varsayımlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Artık Değer Teorisini geliştirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Marx
Soru Açıklaması
4.
Açık işsizlik türlerinin süresi en kısa olandan en uzun olanına doğru sıralanmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Geçici işsizlik – Konjonktürel işsizlik – Yapısal işsizlik
Soru Açıklaması
5.
İşsizliğin “iradi” ve “gayri iradi” ayrımı işsizlik türlerinden hangi ayrıma örnektir?
Doğru Cevap: "C" Psikolojik
Soru Açıklaması
6.
İspanya’da gençler arasında resmi işsizlik oranı %38’ler düzeyindedir. Ancak gerçek işsizlik rakamının bu oranın üzerinde olduğu ifade edilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki örnekteifade edilen resmi işsizlik oranları ile yaşanan işsizlik oranı arasındaki farklılığın kavramsal nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Gücenmiş işgücü etkisi
Soru Açıklaması
7.
Dünya çalışma çağındaki nüfusun sadece %20’si kapsamlı bir sosyal güvenceye sahiptir.

Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yukarıda yer alan ifadeyi ortaya çıkaran nedenler arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "B" Kadınların işgücü piyasalarından çekilmesi
Soru Açıklaması
8.
Güney Doğu Asya ve Pasifik Bölgesi’nde İşgücüne Katılma Oranları 2008 Küresel Ekonomik Krizi öncesi ve sonrasında fazla değişiklik göstermemiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda yer alan ifadenin nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal güvenlik ağının yetersizliği nedeniyle işgücünün kayıt dışına kayması
Soru Açıklaması
9.
Dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğu Asya ve Pasifik
Soru Açıklaması
10.
Asgari yaşam standardına erişememe ya da asgari yaşam standartlarını sürdürebilecek gelirden yoksun olma durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yoksulluk
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Türkiye'de en yoğun istihdam hangi bölgededir?
Doğru Cevap: "A" Marmara
Soru Açıklaması
12.
Ulvi Bey kendi işyerinde daimi ve ücretli 5 çalışanı ile faaliyet gösteren bir kişidir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tanımına göre Ulvi Bey’in istihdam türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşveren
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi işsizlik sigortasına ilişkin doğru bir ifade değildir?
Doğru Cevap: "B" İstihdam garantisi sağlamayı amaçlar.
Soru Açıklaması
14.
Emek piyasalarında beşeri sermaye düzeyinin artışı yoluyla uygulanan işsizlikle mücadele stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arz yönlü politikalar
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde liberal yaklaşımın işsizliğin çözümü olarak öngördüğü öneriler birlikte ve doğru olarak eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Doğal oran teorisi ve Zamanlararası ikame
Soru Açıklaması
16.
I. İş bulma zorluklarını giderme
II. Yeni istihdam alanları açma
III. Emek arz ve talebini kurumsal yapılanmalar sayesinde bir araya getirerek emek piyasasını kolaylaştırma

Yukarıdakilerden hangileri aktif istihdam politikalarının ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Avrupa İstihdam Stratejisiyle uyumlu bir istihdam stratejisinden ilk kez hangi plan döneminde söz edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’de uygulanan “Ücret Garanti Fonu Ödemeleri” hangi istihdamı teşvik politikasının bileşenidir?
Doğru Cevap: "D" Pasif İstihdam Politikaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi istihdamı teşvik eden makro politikalar arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Kısa çalışma ödeneği
Soru Açıklaması
20.
İşsizlik düzeyinin 2023 itibariyle %5 düzeyine indirilmesi ve istihdam oranının da %50 düzeyine yükseltilmesini dört temel hedefi arasına alan strateji belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ulusal İstihdam Stratejisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.