logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Jeremy Bentham'ın faydacılık ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal fayda bireyin çıkarlarının toplamından farklı bir şeydir.
Soru Açıklaması
2.
Bir bireyin sosyal ve kültürel normlara duyarlı davranması aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki sorumluluk
Soru Açıklaması
3.
------- liderlik biçimi, liderliği etik çerçevesi dışında gören Machivellian etik üzerine oturmuştur. Bu yaklaşımda etik liderlik tarzı egoisttir, temel olarak ekonomik olma ile motive edilmiştir ve kısa dönemli amaçlara odaklanmıştır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Manipülatör
Soru Açıklaması
4.
İşletme faaliyetleri ile ilgili işin başında bulunan icracı yöneticilerin, yönetim kurulu veya hissedarlara oranla daha fazla bilgi sahibi olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi asimetrisi
Soru Açıklaması
5.
İşletmelerin ekonomik amaçlarını yerine getirirken çalışanlarının, ortaklarının ve toplumun menfaatlerini de dikkate almak zorunda olması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "B" Etik ve sosyal sorumluluk
Soru Açıklaması
6.
Bir ahlaki sorumluluk olarak; çalışanların, işletmelerindeki birtakım yasadışı sorun veya uygulamaları gerekli mercilere bildirmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Whistleblowing
Soru Açıklaması
7.
Yöneticilerin, bir iş ile ilgili çalışanlardan bazılarının fikirlerini alıp bir kısmını ise sürekli yok sayması aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir sorundur?
Doğru Cevap: "A" Etkileşim adaleti
Soru Açıklaması
8.
Hayatın en önemli değerinin haz ve zevk almak olduğunu ve ideal yaşama ancak bu şekilde ulaşılacağını savunan ahlak teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hedonizm
Soru Açıklaması
9.
Örgütlerin etik davranış modeline göre "Din" aşağıdaki kategorilerden hangisinde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Kültürel etkiler
Soru Açıklaması
10.
İşletmelerin doğrudan ya da dolaylı olarak etki alanı içinde bulunan bireylerin; seçimleri, tercihleri, düşünce ve davranışları üzerindeki etkileme gücüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Birey üzerindeki güç
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Oluşturulan bir etik kodun aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermesi beklenmez?
Doğru Cevap: "E" Kaç kişi uygulayabilir?
Soru Açıklaması
12.
Başta Uluslararası Çalışma Örgütü olmak üzere pek çok sivil toplum örgütünün de desteklediği çalışan haklarıyla ilgili en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı
Soru Açıklaması
13.
2001 yılında İstanbul'da kurulan, iş ahlakı alanında çeşitli yıllarda yayınlanmış 4 adet araştırması bulunan ve araştırmalarını "Etik Barometre Araştırması" adıyla yayınlayan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı
Soru Açıklaması
14.
Ürün fiyatlandırmasındaki ahlaki durumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yasal olarak belirtilmesi gereken detaylar her zaman tüketiciye sunulur.
Soru Açıklaması
15.
Çalışanların daha sağlıklı ve verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla çalışma yerlerinin ve kullanılan makinelerin insan fizyolojisine ve psikolojisine uygun olarak dizayn edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ergonomi
Soru Açıklaması
16.
Toplum ile entegre olması için bireye ortak davranışlar kazandırabilmek ve bireylerin davranışlarında farklılıklar oluşturabilmek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Eğitim
Soru Açıklaması
17.
Uzun vadede işletmeler açısından orijinal ürünler üretmekten cayma, yenilik yapmayı bırakma ya da yaratıcı fikirleri ortadan kaldırma ile sonuçlanan mal ve hizmet üretimi ile ilgili ahlaki sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taklit
Soru Açıklaması
18.
Pazarlamada etik konular arasında yer alan dağıtım kanalı yönetiminde özellikle üreticinin güçlü olması durumunda; aracıları, talep üretmesi ve gayretli davranması için tüketicilere yönelten strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İtme stratejisi
Soru Açıklaması
19.
Etik kodlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Etik kodlar yalnızca yazılı olur.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi insanın "Ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım?" sorularına yanıt vermeye çalışır?
Doğru Cevap: "C" Etik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.