logo
İşletme İlkeleri
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Bireylere yönelik fiziki ya da ekonomik tehditlere bağlı olarak ortaya çıkan Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik ihtiyacı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kapitalist sistemin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal çıkarların ön planda olması
Soru Açıklaması
3.
Kendisinin ya da aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın almada bulunan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Son tüketici
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İş gücü
Soru Açıklaması
5.
İşletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan değerler ve ortak inançlar bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Misyon
Soru Açıklaması
6.
İşletmenin ürünlerinin yerini alabilecek ve tamamen benzemeyen ürün ve hizmetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İkame ürünler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Ortaklar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sorumluluklarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Ahlaki
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin faaliyet alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İmalat
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçları belirlenirken dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletmelerin amaçları zaman sınırlı olmamalıdır.
Soru Açıklaması
logo
İşletme İlkeleri
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
En az sermaye gerektiren işletmeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tek kişi işletmeleri
Soru Açıklaması
12.
''Kadın ya da erkek, hisse sahibi ya da hisse sahibi olmayan, işletmenin bir çalışanı ya da çalışanı olmayan, işletmenin ürün ya da hizmetini satın alsın ya da almasın her birey, işletmenin bir etkilenenidir.'' yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Etkilenenler yaklaşımı
Soru Açıklaması
13.
Şirketin üçüncü kişilere olan borç ve yükümlülükleri karşısında sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye miktarıyla sınırlı olan komandit şirket ortağına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Komanditer
Soru Açıklaması
14.
''İşletme ile ilgili bilgileri elde etmeye çalışma, gözetleme ya da yanlış giden şeyleri araştırma'' gibi konular işletme etiği türlerinden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "A" Organizasyonel düzeyde etiğe
Soru Açıklaması
15.
İşletmelerin ekonomik çıkarlarını bırakmadan sosyal açıdan duyarlı olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Öğrenilmiş çıkarlar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluğun sınırlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Amaç ve planlar
Soru Açıklaması
17.
İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Orta ölçekli
Soru Açıklaması
18.
Otomobil, televizyon ve buzdolabı gibi ürünleri üreten işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Dayanıklı mallar üreten işletmeler
Soru Açıklaması
19.
Üretim süreçlerinde yoğun biçimde gelişmiş üretim teknolojilerini kullanan işletmeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sermaye yoğun işletmeler
Soru Açıklaması
20.
Sonuçlar ve kararlardaki fikir birliği ile ekonomik çıkarlara karşı sosyal ve refah talepleri arasındaki denge için yapılan tercihlerle ilgili inanç ve ilkelerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İşletme etiği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.