logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
I. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara karşılık gelir.
II. Dayanışma Hakları olarak da bilinir.
III. Amaç, sosyal eşitsizlikleri gidermek ve sosyal adaleti sağlamaktır.
IV. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gündeme gelmiştir.
V. İşçi sınıfının mücadelesinin sonucu olarak kazanılmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri ikinci kuşak hakların özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" I, III ve V
Soru Açıklaması
2.
I. İnsan Hakları Konseyi
II. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
III. Güvenlik Konseyi
IV. Avrupa Konseyi
V. İnsan Hakları Yüksek Komiserliği

Yukarıdakilerden hangileri Birleşmiş Milletler şartı ile kurulan birimlerdendir?
Doğru Cevap: "E" I, III ve V
Soru Açıklaması
3.
Modern demokrasilerin, ulusal irade ve insan hakları olmak üzere iki meşruiyet kaynağı olduğunu öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Habermas
Soru Açıklaması
4.
İnsan haklarının uluslararasılaşması sürecinde 10 Aralık 1948 tarihinde BM Genel Kurulu’nda kabul edilerek, insan hakları konusunda evrensel bir uzlaşıyı yansıtması ve daha sonraki sözleşme ve düzenlemelere ilham kaynağı olması bakımından dönüm noktası olan metin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi demokratik sistemlerde siyasal partilerin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üyelerine maddi çıkarlar sağlamak
Soru Açıklaması
6.
Fransız siyaset bilimcisi Duverger, siyasal partileri yapıları açısından ikiye ayırır. Bunlardan biri olan -------, yaygın bir toplumsal destek sağlama peşinde koşmayan, onun yerine, seçimlerde etkili olmak için, mahallî seçkinleri ve nüfuzlu kimseleri partiye kazandırmaya çalışan siyasi yapılardır. Ayrıca bu partiler üye sayısını artırmaya çalışmaz.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Kadro partisi
Soru Açıklaması
7.
Demokrasiler ve diktatörlükler arasında Sonu Sınavı sıkışmış, anayasayla garanti edilmiş özgürlüklerin ve yapılan seçimlerin siyasal sitemi ve siyasal iktidarı etkileme açısından önemli bir işlevi olmadığı rejimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İlliberal demokrasi
Soru Açıklaması
8.
İngiltere siyasi tarihinde feodal beylerin kral tarafından tanınarak kralın iktidarının sınırlandırılması aşağıdakilerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1215 tarihli Magna Carta Şartı
Soru Açıklaması
9.
Özellikle dünyanın kapitalist Batı ve sosyalist Doğu olarak iki blok şeklinde algılandığı Soğuk Savaş yıllarında ortaya çıkan ve bu ikili bölünmenin dışında kalan bağlantısız ülkeleri ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Üçüncü Dünya
Soru Açıklaması
10.
Demokratik siyasetin temel meselesinin bir uzlaşma sağlamak için siyasi hırsları ve talepleri ortadan kaldırmak olmadığını, aksine, bu hırsları ve talepleri demokratik düzenlemeleri desteklemek için seferber etmek olduğunu savunan Mouffe siyasetin, içerisinde daima çatışmayı barındırdığını vurgulayan bu yaklaşıma ne ad veriri?
Doğru Cevap: "A" Agonistik demokrasi
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Küreselleşme sürecinde devletlerin otoritesini sarsan ana aktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çokuluslu şirketler
Soru Açıklaması
12.
Küreselleşme sürecinin devletlere etkisi konusunda farklı görüşler vardır. Bu kapsamda Koorevaar dört farklı bakış açısından bahseder. Bunlardan biri olan ve ------- adı verilen görüşe göre piyasaya güvenilmeli, devlet ve siyasetin piyasaya müdahalesi asgari noktaya çekilmelidir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Yeniden Adam Smith
Soru Açıklaması
13.
Seçim sistemleri, kullanılan oyların seçime katılan partiler arasındaki dağılımının temsilciliklerin belirlenmesinde değerlendirilmesi için kullanılan matematik usuller dizisidir. Başlıca iki ana seçim sistemi vardır. Bunlardan biri olan --------, bir seçim çevresinde kullanılan geçerli oyların çoğunluğunu alan adayın milletvekilliğini kazanması veya birden fazla aday varsa çoğunluğu alan partinin bütün milletvekilliklerini kazanması esasına dayanır.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Çoğunlukçu seçim sistemi
Soru Açıklaması
14.
Siyasetin bir "dost-düşman” ilişkisi olduğunu ve bu “dost-düşman” ayrımının siyasetin özünü teşkil ettiğini savunan ve aynı zamanda Nazi partisi üyesi olan siyaset felsefecisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Schmidt
Soru Açıklaması
15.
Liberal demokrasilerinde halk tarafından yönetim, temsilciler aracılığıyla dolaylı olarak gerçekleşir. Bu nedenle günümüz demokrasilerine ------- adı da verilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Temsili demokrasi
Soru Açıklaması
16.
Yurttaşların kamusal meseleleri kendi özel meseleleriymişçesine sahiplenmeye yönelik istekleri ve alışkanlıkları ------- kavramıyla ifade edilmektedir. Söz konusu kavrama karşılık gelen bu durumun Atina demokrasisinin belirleyici özelliği olduğu bilinmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Yurttaşlık erdemi
Soru Açıklaması
17.
Siyasal süreçlere katılımın insanın karakterini geliştireceğini, bireyin var oluşunu gerçekleştirmesine katkıda bulunacağını ileri süren demokrasi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gelişimci demokrasi
Soru Açıklaması
18.
Tarihsel demokratikleşme eğilimlerini bir ülkedeki veya dünya düzenindeki yapısal değişim ve dönüşümlere bağlayan demokratikleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yapısalcı teori
Soru Açıklaması
19.
"Üçüncü Dalga: 21. Yüzyılda Demokratikleşme" eserinin yazarı olan ve tarihsel süreçte üç demokrasi dalgası olduğunu ifade eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Huntington
Soru Açıklaması
20.
Pozitif hukukun yapılmasından önce var olan ve pozitif hukuk kurallarının kendilerine uymaları beklenen kurallar bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Doğal hukuk
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.