logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Kendi kaderini tayin hakkının sömürge halkları kapsamını aşıp evrensel bir hak olması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Birleşmiş Milletler İkiz Sözleşmeleri
Soru Açıklaması
2.
Ceninin de bir hak öznesi olarak korunması gereğinden hareketle “ceninin hakkı” kavramının daha yoğun şekilde kullanılmaya başlanması ile Avrupa Konseyi’nin insan kopyalamayı yasaklayan belgesi aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamına girmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dördüncü kuşak haklar
Soru Açıklaması
3.
Bir siyasi düzenin tanınma ve kabul görme ehliyeti olarak bilinen -------, yönetilenlerin, yönetenlere itaat edilmesi ve onun koyduğu kurallara uyulması gerektiğine olan inancı, toplumun yönetime rıza göstermesidir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" meşruiyet
Soru Açıklaması
4.
Aynı değere ve haklara sahip olan insanların bu değerleri ve hakları koruyacak bir devleti ve siyasal yapıyı oluşturmak üzere bir toplumsal sözleşme yaptıklarını ve böylece doğal toplumdan siyasal topluma geçildiğini öne süren Yeni Çağ filozofu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Locke
Soru Açıklaması
5.
Bir kültürün içinde bulunan ahlaki ve toplumsal farklılıklarının, o kültürün dışındaki kişilerce eleştirilemeyeceğini, böyle bir eleştirinin meşru bir temelinin bulunmadığını savunan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kültürel görecelik
Soru Açıklaması
6.
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ve ekonomik ve siyasi çıkarlar sağladığı ülke ------- kavramıyla ifade edilmektedir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" sömürge
Soru Açıklaması
7.
I. İnsan haklarının öznesinin sadece “birey olarak insan” olduğunu savunması
II. Kişilerin başkalarıyla birlikte kullanabildiği haklar olarak tanımlanması
III. Topluluk için yarar elde etme adına kullanılan haklar olarak değerlendirilmesi
IV. Toplumun ve toplumsal grupların da insan haklarına sahip olabileceğini savunması
V. Bireylerin çıkar ve tercihlerinin toplulukların çıkar ve tercihlerinden üstün olduğunu savunması

Yukarıdakilerden hangileri kolektif hakların özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" I ve V
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik hakkı kapsamında değerlendirilen haklardandır?
Doğru Cevap: "C" Barınma hakkı
Soru Açıklaması
9.
İnsan haklarının, üç düzeyde korunmasından bahsetmek mümkündür. Bunlar ulusal düzey, bölgesel düzey ve evrensel düzeydir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insan haklarını bölgesel düzeyde korumaya yönelik olarak hazırlanmış belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgeleri
Soru Açıklaması
10.
Bir toplumda ekonomik, sosyal ve siyasi gücün imtiyazlı ve genellikle soyca üstün sayılan bir sınıfın elinde bulunduğu tarihi yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aristokrasi
Soru Açıklaması
logo
İnsan Hakları Ve Demokratikleşme Süreci
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İnsan hakları sorunlarının iç/yetki egemenlik alanından uluslararası yetki/egemenlik sahasına taşınması hangi süreçten sonra gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" İkinci Dünya Savaşı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler tarafından kurulan sözleşme komitelerinin insan haklarını denetim yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnsani müdahale
Soru Açıklaması
13.
Dünyanın ilk ve tek daimi insan hakları mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Soru Açıklaması
14.
İnsan hakları ihlali iddialarını yerinde incelemek ve araştırmak üzere kurulan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı (BİHB) birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan Hakları Heyetleri
Soru Açıklaması
15.
1998 yılında Hollanda’nın Lahey şehrinde savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakması için kurulan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası Ceza Mahkemesi
Soru Açıklaması
16.
I. Afrika Birliği Örgütü
II. Çocuk Hakları Komitesi
III. Göçmen İşçiler Komitesi
IV. Avrupa Konseyi
V. Engelliler Komitesi

Yukarıdakilerden hangileri anlaşmalar ile kurulan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Organları'ndandır?
Doğru Cevap: "C" II, III ve V
Soru Açıklaması
17.
Devletin iç ve dış ilişkilerinin ayrıştırılabileceği, devletin mutlak egemen olduğu bir iç alanın olduğu ve diğer devletlerin bu alan üzerinde hiçbir meşru söz söyleme hakkına sahip olmadığı varsayımı aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "D" Karışmazlık
Soru Açıklaması
18.
Herkesin insan olması nedeniyle sahip olduğu temel hak ve özgürlükler olarak tanımlanan ve özgürlükçü siyaset bilimi teorilerinde devletin de var oluş nedeni olarak kabul edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsan hakları
Soru Açıklaması
19.
İnsan haklarının evrenselliği iddiasına karşı çıkarak insan hakları anlayışının her kültürün farklı tarihsel ve sosyal yapısı içerisinde şekillendiğini savunan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hans J. Morgenthau
Soru Açıklaması
20.
İnsani müdahale adına uluslararası bir askerî harekâtın veya benzeri bir güç kullanımının söz konusu ülkede insan hakları pratiğine yararlı değil zararlı olacağı fikrinden hareketle, insan hakları normlarını ihlal eden ülkelere hiçbir siyasi, ekonomik ve askerî destek vermemeyi gerektiren uygulama -------
kavramıyla ifade edilir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" pozitif müdahalesizlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.