logo
İktisada Giriş-1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Gelir arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Düşük mal
Soru Açıklaması
2.
I. Malın kendi fiyatının değişmesi
II. Tüketicinin gelirinin değişmesi
III. Tüketici sayısının değişmesi

Yukarıdakilerden hangileri talep eğrisinin kaymasına neden olur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
3.
Marjinalistler, aşağıdaki varsayımlardan hangisini kullanarak bireyin bir mala ilişkin talep eğrisinin negatif eğimli olduğunu ispatlamaya çalışmışlardır?
Doğru Cevap: "E" Azalan marjinal fayda
Soru Açıklaması
4.
Bir iktisadi kaynak olarak, çalışanların sahip oldukları bilgi ve becerilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Beşeri sermaye
Soru Açıklaması
5.
Uzun dönemde üretimin en düşük maliyetle gerçekleştirildiği üretim ölçeğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Optimum üretim ölçeği
Soru Açıklaması
6.
Üreticilerin her ilave birimi üretmek için kabul etmeye hazır oldukları minimum fiyatlarla piyasada oluşan denge fiyatı arasındaki farkların toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Üretici artığı
Soru Açıklaması
7.
Tüketici ve üretici artığının toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Toplam artık
Soru Açıklaması
8.
Belli bir miktar üzerinden alınan ve miktarsal vergiler olarak da tanımlanan vergilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Spesifik vergiler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ulusal endüstrileri diğer ülke üreticilerinin rekabetinden koruma amaçlı bir devlet müdahalesidir?
Doğru Cevap: "B" İthalat kotası
Soru Açıklaması
10.
1. Muhasebe kârıK. Toplam hasılat Toplam açık maliyetler
2. Ekonomik kârL. Açık maliyetler + Örtük maliyetler
3. Ekonomik maliyetlerM. Toplam hasılat ( Toplam açık maliyetler + Toplam örtük maliyetler)


Yukarıdaki kavramlar ve bunları açıklayan ifadeler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" 1-K, 2-M, 3-L
Soru Açıklaması
logo
İktisada Giriş-1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Üretimde kullanılan emek girdi miktarı 8 birimden 9 birime çıktığında emeğin toplam fiziksel ürünü 120 birimden 128 birime çıkıyorsa emeğin marjinal fiziksel ürünü kaç birimdir?
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
12.
Bir firmanın ürettiği ürünün piyasa fiyatı 3 TL ve emeğin marjinal fiziksel ürünü 13 ise marjinal ürün hasılası kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "A" 39
Soru Açıklaması
13.
Herhangi bir piyasada tüketicilerin memnuniyetini azaltmadan, üretim faktörlerinin bir başka piyasada kullanılmasının olanaksız olduğu duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tahsis etkinliği
Soru Açıklaması
14.
Yeni açılan özel bir hastanenin Anadolu Üniversitesi personeline %20 indirim uygulaması, aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Üçüncü derece fiyat farklılaştırması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki piyasalardan hangisinde farklılaştırılmış veya homojen ürün, az sayıdaki büyük ölçekli firma tarafından üretilir?
Doğru Cevap: "C" Oligopol
Soru Açıklaması
16.
Bir piyasaya veya uzmanlık alanına giriş için devlet tarafından yapılan düzenlemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Lisans
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasındaki firmalara kısmi monopol gücü kazandırır?
Doğru Cevap: "B" Ürün farklılaştırması yapmak
Soru Açıklaması
18.
1. Artan maliyetli endüstriK. Aşağıya doğru eğimlidir.
2. Azalan maliyetli endüstri L. Yukarıya doğru eğimlidir.
3. Sabit maliyetli endüstriM. Yatay eksene paraleldir.
Yukarıdaki endüstri yapıları ve bunlara ait uzun dönem arz eğrisinin şekli ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1-L, 2-K, 3-M
Soru Açıklaması
19.
Kısa dönemde piyasa fiyatının, tam rekabetçi firmanın AVC eğrisinin minimum düzeyinin altında gerçekleşmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Firma piyasadan çıkmaya karar verir.
Soru Açıklaması
20.
Tam rekabet piyasasında yeni firmaların piyasaya girmesi aşağıdaki eğrilerden hangisinin kaymasına neden olur?
Doğru Cevap: "E" Piyasa arz eğrisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.