logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Seçilmişler
Soru Açıklaması
3.
Kamusal malların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi sahipsiz mallar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Dağlar
Soru Açıklaması
4.
İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kaldırma
Soru Açıklaması
5.
İdarenin özel hukuk sözleşmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İdareye üstünlük ve ayrıcalık tanınır.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk sözleşmelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Abonman sözleşmeleri
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin borçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Devir yasağı
Soru Açıklaması
8.
Kamu hizmetinin önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığında özel hukuk kişisi tarafından yürütülmesi için kârı ve zararı özel hukuk kişisine ait olmak üzere yapılan idari sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İltizam sözleşmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin görülme usullerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Rachat
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Öznellik
Soru Açıklaması
logo
İdare Hukukuna Giriş
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi tekelli kamu hizmetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Posta
Soru Açıklaması
12.
Bir kamu hizmetinin, bir kamu tüzel kişisi tarafından doğrudan doğruya işletilmesi usulüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Emanet
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk olarak görev yapar?
Doğru Cevap: "C" Polis
Soru Açıklaması
14.
Belediyenin bir sokaktaki evlerin dış cephesinin belli bir renge boyanmasına ilişkin kararı, kamu düzeninin aşağıdaki öğelerinden hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "E" Kamusal estetik
Soru Açıklaması
15.
İdarenin kamu düzeninin bozulmasını önleme, bozulduğunda da eski durumuna getirmek için yürüttüğü etkinlikleri anlatmak için üstlendiği ve sürdürdüğü hizmet ile bu hizmeti yürütmek için kurduğu örgüte ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kolluk
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Genel emir
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi fiili yol teşkil etmez?
Doğru Cevap: "A" Mal alım ihalesi
Soru Açıklaması
18.
Bir kamu hizmetinin kurulmasında, yürütülmesinde ortaya çıkan aksaklıklar veya eksikliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hizmet kusuru
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunun şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Zarar görenin kusursuz olması
Soru Açıklaması
20.
Sözleşmenin taraflarının iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan, sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülemeyen olaylar sebebiyle, sözleşmecinin olağandışı şekilde ağırlaşan yükünün bir kısmının idare tarafından karşılanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Öngörülmezlik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.