logo
Gümrük Mevzuatı
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi ithal eşyanın gümrük kıymetine dahil edilecek unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" İşçilik ve malzeme giderleri dahil ambalaj bedeli
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türk gümrük mevzuatına göre belirlenen gümrük rejimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sınırsız ihracat rejimi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı ana hizmet birimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tasfiye İşletme Müdürlüğü
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük beyan yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Posta yoluyla
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izin belgesinin kapatılabilmesi için müracaatta istenen belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bağlayıcı menşei bilgisi
Soru Açıklaması
6.
Dahilde işleme rejimi kapsamında belirli miktardaki eşyanın işlenmesi sonucunda elde edilen işlem görmüş ürünün miktarı ve yüzde oranınına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Verimlilik oranı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme rejiminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vergi gelirlerini artırmak
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejimi kapsamında elde edilmesi amaçlanan ürünlerini ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Asıl işlem görmüş ürün
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dahilde işleme izin belgesi almak için gerekli olan bilgi ve belgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şirket kuruluşunun yer aldığı yerel ya da ulusal gazetenin aslı
Soru Açıklaması
10.
Hariçte işleme izni taahhüdü aşağıdakilerden hangisince kapatılır ve ilgili Bakanlık ve firmaya bilgi verilir?
Doğru Cevap: "C" İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Soru Açıklaması
logo
Gümrük Mevzuatı
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ve ambalaj malzemelerinin daha ileri bir düzeyde işlem görmek üzere Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere hariçte işleme rejimi kapsamında gönderilmek istenmesi halinde izin başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?
Doğru Cevap: "A" Ekonomi Bakanlığına
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hariçte işleme rejimi kapsamında mücbir sebep ve fevkalade hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Belge sahibi firmanın ortaklık yapısındaki değişim
Soru Açıklaması
13.
Transit beyannamesi olarak kullanılacak özet beyanlarda aşağıdaki bilgilerden hangisinin yer alması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "E" Taşınan eşyaya ilişkin orijinal fatura
Soru Açıklaması
14.
Gümrük suç ve cezalarıyla ilgili olarak gümrük idareleri tarafından verilen ve parasal nitelik taşıyan cezalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İdari cezalar
Soru Açıklaması
15.
Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Türkiye gümrük bölgesinde hava yoluyla transiti aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
Doğru Cevap: "D" Özet beyan
Soru Açıklaması
16.
4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre usulsüzlük fiili gerektiren durumlarda, söz konusu eşyanın ithalata konu olması halinde aşağıdaki değerlerden hangisi esas alınarak para cezası uygulanır?
Doğru Cevap: "C" CIF
Soru Açıklaması
17.
Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyaları arasında ve taşıtlarında çıkan eşyanın gümrük vergileri gümrük idarelerince kaç kat cezalı olarak alınmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük kontrolü altında işleme rejiminin özellikleri ve belli başlı avantajlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Oldukça fazla sayıda uygulamasının olması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi genel antrepo tiplerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" F
Soru Açıklaması
20.
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre idari para cezası ne karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Doğru Cevap: "B" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.