logo
Gümrük Mevzuatı
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Türkiye gümrük bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Gümrük yolu
Soru Açıklaması
2.
İhraç, ithal veya transite konu olan yabancı menşeli eşyanın gümrük vergileri ödenmeden konulduğu ve muhafaza edildiği yerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Antrepo
Soru Açıklaması
3.
Ucuz kalitedeki mal ithal edenlerle pahalı kalite mal ithal edenlerin hep aynı vergiyi ödemesi aşağıdaki tarife türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "C" Spesifik tarife
Soru Açıklaması
4.
Her türlü mal ve hizmet ithalinden alınmakta olan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Katma Değer Vergisi
Soru Açıklaması
5.
Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde gümrük yönetmeliği aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük tebliğleri ile ilgili düzenlenen konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gümrük personel atama işlemleri
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun' da kaçakçılık fiilleri başlıklı bölümde yer alan düzenlemelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" El koyma
Soru Açıklaması
8.
En çok kayrılan ülke kuralı uyarınca Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerde tavizli vergi uygulaması için esas alınan menşe kuralları bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Eşyanın tercihsiz menşei
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinde yer alan muafiyet türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kısmi muafiyet
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük vergisinde verginin hesaplanmasında esas alınan değer veya ölçüleri ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Matrah
Soru Açıklaması
logo
Gümrük Mevzuatı
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşya gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltıldıktan sonra kaç saat içinde boşaltma listesi düzenlenmek ve ilgililerce imzalanmak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 24
Soru Açıklaması
12.
Aynı ve benzer eşya için birden fazla satış bedeli tespit edilirse, ithal eşyanın gümrük kıymetinin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "A" En düşük olanı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisinin amacı mal ticaretine ilişkin çok taraflı kuralları belirlemek ve üye devletlerin birbirleriyle adil ve tam rekabet koşulları altında ticaret yapabilecekleri serbest ve açık bir ticaret sistemi oluşturmaktır?
Doğru Cevap: "C" Dünya Ticaret Örgütü
Soru Açıklaması
14.
Gümrük kıymetine ilişkin temel esasların uluslararası düzeyde ilk kez yer aldığı metin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
Soru Açıklaması
15.
İndirgeme yöntemine göre belirlenemeyen ithal eşyanın gümrük kıymeti aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
Doğru Cevap: "E" Son yöntemi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ithal eşyaya ait kıymet bildirim formunda yer alması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eşyaya ilişkin analiz raporu
Soru Açıklaması
17.
Taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve istenen forma uygun bir şekilde taşıyıcısı veya temsilci tarafından gümrüğe yapılan beyana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Özet beyan
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük kıymetinin belirlenmesi kapsamında alıcı ve satıcı arasında ilişki olduğu kabul edilen durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Aynı vergi dairesine bağlı olmaları
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi gümrük işlemleri sırasında muayene edilmeyecek eşyalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yıllık ihracatı 10 milyon TL üzeri olan firmaların getirecekleri taşıtlar
Soru Açıklaması
20.
Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar hangi statüde bulunur?
Doğru Cevap: "E" Geçici depolanan eşya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.