logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Çevresiyle ve birbiriyle ilişkili çeşitli alt bileşenlerden oluşan bütüncül yapıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sistem
Soru Açıklaması
2.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, piramidin ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusundaki yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnovasyon Yaklaşımı
Soru Açıklaması
4.
Bir işletme program, bütçe ve proje kullanarak planlama yapıyor ise, bu işletme aşağıdaki planlardan hangisini kullanmaya ağırlık veriyordur?
Doğru Cevap: "C" Tek kullanımlık planları
Soru Açıklaması
5.
Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dağıtım kanalı
Soru Açıklaması
6.
Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" En az maliyetle tüketici değerini en üste çıkarmaktır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir üretim sürecini değerlendirmede kullanılan ögelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kârlılık
Soru Açıklaması
8.
Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişidir.
Soru Açıklaması
9.
Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Komuta birliği
Soru Açıklaması
10.
Amaçlar ile bu amaçlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesi şeklinde ifade edilen yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Planlama
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Tüketicilerin çok fazla düşünüp planlama yapmadan satın alabilecekleri ürün çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kolayda ürünler
Soru Açıklaması
12.
En az kaynak kullanımı ile en fazla çıktıya ulaşabilmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Verimlilik
Soru Açıklaması
13.
İşletmenin faaliyetleri sonucunda sermayedar için artış yaratan olaylara bağlı olarak, bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hasılat
Soru Açıklaması
14.
I. Komuta yetkisi
II. Kurmay yetki
III. Fonksiyonel yetki
IV. Karizmatik yetki

Yukarıdakilerden hangileri insan kaynakları bölümünde kullanılabilecek yetkilerdendir?
Doğru Cevap: "C" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Üretim yönetimi
Soru Açıklaması
16.
Bir işin hangi görevlerin yerine getirilmesiyle nasıl bir ortamda hangi araçların kullanımıyla yerine gerçekleştirileceğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş tanımı
Soru Açıklaması
17.
Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan insan kaynakları yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Oryantasyon
Soru Açıklaması
18.
İşletmelerin uzun dönemli amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmada gerekli kaynakları ayırarak, uygun faaliyet programlarının hazırlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Finansal planlama
Soru Açıklaması
19.
Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan maddi büyüklüktür.
Soru Açıklaması
20.
İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bilanço
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.