logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İşletmenin siyasal, yasal, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik ve doğal çevre faktörlerini etkileme potansiyeli olan ve dolayısı ile tüm çevresini bir anlamda kapsayabilen genel çevre bileşenine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Küresel çevre
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Üretim
Soru Açıklaması
3.
Müşterilerin belli bir işletmenin sağladığı mal veya hizmet yerine başka bir işletmenin sağladığı benzer mal veya hizmeti tercih etmesi durumunda katlanması gereken maliyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Değişim maliyeti
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yasal sürdürülebilirlik
Soru Açıklaması
5.
Bireylere gelişme çağlarında aileleri tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor, hatta mümkün olmayan değerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Temel değerler
Soru Açıklaması
6.
Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sermayenin verimliliği
Soru Açıklaması
7.
İşletmenin sosyal sürdürülebilirlik amacının en iyi tanımlandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşletmenin içinde ve dışında var olan, işletmeyle ilgili sosyal unsurların ihtiyaçlarının ve sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.
Soru Açıklaması
8.
İşletmelerin gelecekte kendini görmek istediği konum ya da işletmeler için faaliyetlerine yön veren bir kutup yıldızı olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vizyon
Soru Açıklaması
9.
Nüfusu yaşlanmakta olan bir toplumdaki tüketim kalıplarının, yaş ortalaması daha düşük ve nüfusun çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu bir toplumdan farklılıklar göstermesi aşağıdaki çevrelerden hangisinin konusudur?
Doğru Cevap: "A" Sosyokültürel çevre
Soru Açıklaması
10.
Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Maddi olmayan, soyut ve stok edilemeyen insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapan işletmelerdir.
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi etik davranışı etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yönetsel kararlar
Soru Açıklaması
12.
Aynı işi yapan kadın ve erkeklere farklı ücret verilmemesi gerekliliği, adalet kuramı yaklaşımlarından hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Dağıtım adaleti
Soru Açıklaması
13.
Belirli bir işletme, meslek grubu veya endüstri içinde etiksel açıdan çalışanlardan ya da üyelerden beklenen ve istenen davranış türlerini açıklayan bildirgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Etik kodlar
Soru Açıklaması
14.
Bireyselcilik olarak da anılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haklar Yaklaşımı
Soru Açıklaması
15.
İşletmelerin mevcut ürünleri üzerinde değişiklikler yaparak, hem rakip ürünlerden daha iyi duruma gelmelerine, hem de pazardaki etkililiklerini artırmalarına yönelik yatay büyüme stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ürün farklılaştırma
Soru Açıklaması
16.
Karar vericiden beklenen, her karar seçeneğinin tüm kesimler üzerindeki etkisini göz önüne alması ve çoğunluğun en yüksek tatmini için uygun olanı seçmesini savunan etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Faydacılık Yaklaşımı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin küçülmeye karar verme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Tedarikçi odaklı bir işletme olabilmek
Soru Açıklaması
18.
Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Çapraz birleşmeye
Soru Açıklaması
19.
İki veya daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek sermaye ve yönetimlerini birleştirmelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tröst
Soru Açıklaması
20.
Proje kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Önceden belirlenmiş bir süre içinde ve yapılması gereken işlerin nasıl ve hangi bütçe içinde yapılacağını gösteren bir plan türüdür.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.