logo
Dünya Ekonomisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Japonya’nın sanayileşme ve teknolojiye yetişme deneyiminde öne çıkan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Listgil strateji
Soru Açıklaması
2.
SSCB’nin dağılmasından sonra yeniden yapılanma ya da kapitalizme adapte olma yönünde transformasyon geçiren ülkeler grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Geçiş ekonomileri
Soru Açıklaması
3.
Dünyada ya da bir ülkede bulunan nüfusun; yapısını, durumunu ve dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Demografi
Soru Açıklaması
4.
Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı şiddetli beslenme eksikliği sorunu ile karşı karşıyadır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
5.
1976 yılında Nobel Ödülü alan, Keynesci politikaların tam tersini savunan, hükümetlerin işsizliği azaltmak ve büyümeyi artırmak için yaptıkları müdahalelerin ve yüksek hükümet harcamalarının orta vadede tam aksi bir sonuca yol açacağını ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" M. Friedman
Soru Açıklaması
6.
Dağınık haldeki dükalıklar, prenslikler, serbest şehirler ve yerel otoritelerin tek yönetim altında bütünleşmesi ile oluşan ve modern ulus devletlerinin çekirdeğini oluşturan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Monarşi
Soru Açıklaması
7.
Milliyetçilik, kaçıncı yüzyılda tüm dünyada egemen siyasi düşünce tarzı haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "A" 20.
Soru Açıklaması
8.
Gilpin’e göre, kapitalist piyasanın küreselleştirici etkisinin yüksek olmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Jeopolitik istikrar
Soru Açıklaması
9.
Dünya ekonomisindeki yeni genişleme modellerinden biri olan Anglo-Amerikan Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kökenleri Konfüçyüsçülüğe dayanır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada soğuk savaş dönemi sonrasındaki 1. Dönem olarak adlandırılan 1991-2000 döneminde gerçekleşen gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çin’in global güç olarak yükselişi
Soru Açıklaması
logo
Dünya Ekonomisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Bürokrasiyi; işbölümü, otorite hiyerarşisi, yazılı kurallar, yazışmaların ve faaliyetlerin dosyalanması, gayri-şahsilik, disipline olmuş bir yapı ve resmî pozisyonlardan oluşan rasyonel bir örgüt biçimi olarak ifade eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Weber
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yürülüğe koydukları dış ticaret politikası sonucunda büyük başarı elde eden sekiz Doğu Asya ülkesinin uyguladıkları ortak politikalardan biridir?
Doğru Cevap: "D" İç ekonomideki kısa vadeli dalgalanmaları yönetmeye çalışmamak
Soru Açıklaması
13.
İkinci Dünya Savaşından siyasi, ekonomik ve askeri lider olarak çıkan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" ABD
Soru Açıklaması
14.
Teknolojik gelişme düzeyini kriter alarak insanlık tarihini kabile devri ve sanayi devri olmak üzere iki kısma ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mc Luhan
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Fordizm'in özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kalifiye düzeyi yüksek işçilerin büyük ölçekli işletmelerde yoğunlaşması
Soru Açıklaması
16.
Sanayi Devrimi öncesi dönemde dünyada söz sahibi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Büyük Britanya
Soru Açıklaması
17.
ABD, Avrupa Birliği’nin parasal ve siyasi birlik oluşturma çabalarının yoğunlaşması nedeniyle aşağıdakilerden hangisini kurmuştur?
Doğru Cevap: "E" NAFTA
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi 1970’lere kadar hızlı gelişme gösteren Batı Bloku’nun gelişme hızını kesen nedenlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" OPEC’in petrol fiyatlarını artırması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme ile birlikte emeğin zayıflamasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İşçi sınıfının bilincinin artması
Soru Açıklaması
20.
Çin'in nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.