logo
Denetim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kabul edilebilirlik
Soru Açıklaması
2.
Bağımsız denetçi tarafından iç denetim fonksiyonlarının anlaşılmasında ve ön değerlendirmesinde iç denetimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi esas alınmaz?
Doğru Cevap: "D" İç denetim iş programı
Soru Açıklaması
3.
Kanıtın güvenilirliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İç kaynaklardan elde edilen kanıt, dış kaynaklardan elde edilen kanıttan daha güvenilirdir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi denetçinin uygunluk denetimi yaparken göz önünde bulundurduğu ölçütlerdendir?
Doğru Cevap: "A" İşletme yönetiminin koyduğu kurallar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin evrelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Finansal tabloların hazırlanması ve yorumlaması
Soru Açıklaması
6.
I. Muhasebe bürosu açmak
II. Muhasebe defteri tutmak
III. Muhasebe, finans ve mali mevzuat gibi konularda müşavirlik yapmak
IV. Bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak
V. Mali tablo ve beyannameleri inceleyip tasdik etmek

Yukarıdakilerden hangileri yeminli mali müşavirlerin yapabilecekleri işlerdendir?
Doğru Cevap: "D" III, IV ve V
Soru Açıklaması
7.
Denetçi tarafından işletmelerin bölümlerince uygulanması gereken kurallara uyum derecesinin belirlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Uygunluk denetimi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe kanıtıdır?
Doğru Cevap: "B" Yevmiye defteri
Soru Açıklaması
9.
Krizin tüm dünyayı ve şirketleri kapsadığı bir ortamda, ayakta kalabilmek, kâr edebilmek, pazar payını kaybetmemek veya artırmak için en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm şirketler için aşağıdakilerden hangisi bir zorunluluk haline gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" Risk yönetimi
Soru Açıklaması
10.
Denetçinin bir evrenden aldığı örneklemin test edilmesine dayanan tahmini yanlışlıklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Olası yanlışlıklar
Soru Açıklaması
logo
Denetim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Kontrol riski ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İşletme yönetiminin tasarladığı iç kontrol yapısına bağlı bir risktir.
Soru Açıklaması
12.
İşletme dışındaki kişilerden, işletmeyle ilgili veya bir işlemin gerçekliğiyle ilgili yazılı cevap istenerek yapılan kanıt elde etme yordamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dışsal doğrulama
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi COSO kontrol modelinin bilenşenlerinden biri olan kontrol eylemlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletme yönetiminden doğruluk bildirimi mektubu alınması
Soru Açıklaması
14.
Raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı sınıflaması, sunulması ve açıklaması ile geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olması için gereken tutarı sınıflaması, sunulması ve açıklaması arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yanlış beyan
Soru Açıklaması
15.
Genel kabul görmüş denetim standartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Nitelikli bir denetimin temel koşullarını ortaya koyar.
Soru Açıklaması
16.
(BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.)
Aşağıdakilerden hangisi iç denetim performans standartları arasında yer alır?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo hilelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yeni alınan bir grup makine ve teçhizatın yararlı ömrünün işletme yönetiminin talimatıyla olduğundan uzun belirlenerek düşük tutarda amortisman ayrılması
Soru Açıklaması
18.
Denetçinin kişiliğini, mesleki sorumluluğunu ve mesleki özelliklerini ele alan, denetim sürecinde denetçinin önemini de ortaya koyan Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Genel Standartlar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların kötüye kullanılması ve hileli finansal raporlamayı doğuran temel koşullardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Baskı
Soru Açıklaması
20.
İşletmenin yönetim kurulu, yöneticileri ve diğer personeli tarafından etkilenen, faaliyetlerin etkililiği ve verimliliği, finansal raporlamanın güvenilirliği ve ilgili yasalara uygunluk şeklinde belirtilen işletme amaçlarını başarmak üzere makul bir güvence sağlamak için tasarlanan sürece ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İç kontrol
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.