logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Bireyin, aşina olmadığı kültürel bir çevreye girdiğinde yaşadığı şaşkınlık ve belirsizlik hâline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kültür şoku
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Anket
Soru Açıklaması
3.
Bireylerin cinsel ilişkilerini meşrulaştıran ve toplumca onaylanan sözleşmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Evlilik
Soru Açıklaması
4.
I. “Fert yok, cemiyet var”
II. “Önce toplum, sonra birey”

Yukarıdaki sözleri ile toplumda "ortak bilinç" fikrini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emile Durkheim
Soru Açıklaması
5.
Parsons’a göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Denetleme
Soru Açıklaması
6.
I. Üretim araçlarının özel mülkiyeti vardır.
II. Neyin, nerede ne kadar üretileceğine devlet karar verir.
III. Malların üretiminde kâr amacı güdülmez.
IV. Satın almak ve satmak isteyenler arasında rekabet söz konusudur.

Yukarıdakilerden hangileri kapitalizmin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
7.
Marx’a göre sınıf ve sömürünün olmadığı toplumlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İlkel toplumlar
Soru Açıklaması
8.
Sınıf sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Sınıfların kesin olarak tanımlandığı bir sistemdir.
Soru Açıklaması
9.
Hindistan’da görülen kast sisteminde dört temel kasta dahil olmayan ve “sistemin dışında kalanlar” olarak nitelendirilen gruba ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Parya
Soru Açıklaması
10.
A firması örgüt politikası olarak iş başvurularında erkek çalışanları tercih etmekte, fabrikalarında yapılan işin kadın işi olmadığını savunmaktadır.

Yukarıdaki bilgiye göre A firmasının yaptığı ayrımcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Doğrudan kurumlaşmış ayrımcılık
Soru Açıklaması
logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
K: 0
L: 0,33
M: 0,50
P: 0,75
R: 1

Yukarıda verilen gini katsayılarına göre aşağıdakilerden hangisinde gelir dağılımının daha eşitsiz olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" R
Soru Açıklaması
12.
Göçmenler, mülteciler, mevsimlik işçiler ve turistlerin yaşadığı glokalleşme yaratan kültürel mekâna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Etno-mekân
Soru Açıklaması
13.
Geleneklerden uzaklaşma, kopma ve aşırı bireyselleşme ile birlikte, belirsizliklerin giderek arttığı toplum yapısını ifade eden kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Risk toplumu
Soru Açıklaması
14.
Toplumun büyük bir çoğunluğunca benimsenen normlara karşı gelme ve uyumsuz davranmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sapkın davranış
Soru Açıklaması
15.
Mustafa yapacağı araştırmada Karadeniz Bölgesi'ndeki kaba doğum ve kaba ölüm oranlarını hesaplayarak bu oranların nüfus trendini nasıl etkileyeceğini bulmak istemektedir. Bu amaçla nüfusun istatistiksel analizini yapmayı planlamaktadır.

Mustafa'nın, yapacağı araştırmada aşağıdakilerden hangisini kullanması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Formel demografi
Soru Açıklaması
16.
Yasal olmayan faaliyetlerin bir meslek haline gelmesini ifade eden kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Profesyonel suç
Soru Açıklaması
17.
I. Teknolojinin beklenmedik sonuçları
II. Altyapısal unsurlar
III. Doğal afetler

Toplumsal değişmenin gerçekleşmesinde etkili olan yukarıdaki etmenlerden hangileri içsel etmenler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
18.
Merkezleri Bir Bölgeler Modeline göre en iççemberde yer alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İş merkezi
Soru Açıklaması
19.
ABD'nin iki ayrı şehrinde, değişik yapıya sahip olan iki ayrı mahallesine arabalar yerleştirerek adını verdiği Kırık Camlar Kuramının geçerliliğini inceleyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Zimbardo
Soru Açıklaması
20.
Sheldon’un tiplemesine göre saldırgan, maceracı ve suça en fazla eğilimli olan tip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mezomorf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.