logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Ayşe çocukluğundan itibaren içinde bulunduğu toplumun kurallarına göre yaşayan, toplumun kabul gören bir parçası haline gelen bir genç olmuştur. Toplumun normlarını çevresinden görmüş, hayatında uygulamıştır.

Ayşe’nin yaşadığı yukarıdaki sürece sosyolojik olarak ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsallaşma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sınıfı belirleyen değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Üyesi olunan grup sayısı
Soru Açıklaması
3.
I. Alt yapının üst yapıyı belirlediğini savunur.
II. İnsanlık tarihinin sınıf mücadelesine dayandığını savunur.
III. Felsefesi diyalektik materyalizm, sosyolojisi ise tarihsel maddecilik olarak anılır.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki sosyoloji öncülerinden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Karl Marx
Soru Açıklaması
4.
I. Tarım toplumları
II. Çobanlıkla geçinen toplumlar
III. Avcı ve toplayıcı toplumlar
IV. İlkel tarım toplumları

Yukarıdaki endüstri öncesi toplumların değişim sürecinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" III-II-IV-I
Soru Açıklaması
5.
Sosyolojide sanayileşme kavramını ortaya atan ve düşünce anlamında sosyoloji fikrine ilham kaynağı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" St. Simon
Soru Açıklaması
6.
Toplumsal davranışı ve insan gruplarını bilimsel olarak inceleyen bilim dalı ------- olarak tanımlanır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" sosyoloji
Soru Açıklaması
7.
1. Sembolik Etkileşimcilikx. Anlamlar,
tanımlar
2. Fonksiyonel Analizy. Yapı, işlevler
3. Çatışmacılıkz. Eşitsizlik, güç / iktidar


Yukarıdaki kuramsal yaklaşımlar ile anahtar kelimelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1-x, 2-y, 3-z
Soru Açıklaması
8.
Ahmet eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik sorunlar yaşamış, kendini toplumda yalnız hissetmiş ve intihar etmiştir.

Durkheim’ın sınıflandırmasına göre Ahmet'in intiharı aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Egoist intihar
Soru Açıklaması
9.
Comte’un Üç Hal Yasası'na göre toplumların bilimsel dönemi olarak anılan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pozitif dönem
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma tekniklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Gözlem
Soru Açıklaması
logo
Davranış Bilimleri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Endüstrileşme süreciyle birlikte aile küçülmüş ve kendi kendine yetecek düzeye gelmiştir. Parsons, endüstriyel koşullara uyum sağlama yeteneği yüksek olan bu aile tipine ------- aile adını vermektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" izole olmuş çekirdek
Soru Açıklaması
12.
Burak Eskişehirspor taraftarıdır. Takımın iyi oyuncularını kendisine örnek alır, onlar gibi pas atar, onlar gibi oyun kurar ve onlar gibi kırmızı-siyah renklerde forma giyer. Bir gün bu takımda oynamayı hayal eder.

Burak için Eskişehirspor takımı aşağıdakilerden hangisi olarak değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Referans grubu
Soru Açıklaması
13.
-------, politik bir içeriğe sahiptir. Belirli sınırlarla çizilmiş bir bölgede yaşayan ve otoritesini bu sınırlar içinde belirgin kılan insanlardan oluşmuş bir bütündür.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Ulus
Soru Açıklaması
14.
İnsanların iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sembol
Soru Açıklaması
15.
Ailede kadın otoritesinin üstünlüğüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Matriyarki
Soru Açıklaması
16.
I. Maddi – manevi zararlara karşı koruma
II. Boş zamanları değerlendirme
III. Neslin devamını sağlama
IV. Dini bilgileri verme

Ogburn’e göre yukarıdakilerden hangileri geleneksel geniş ailenin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
17.
Hindistan’a giden Ayşegül burada insanların inek eti yemediklerini, sokaklarda ineklere saygı gösterdiklerini görmüştür. Ayşegül bu durumu, “Ne kadar anlamsız bir davranış” diyerek küçümsemiştir.

Ayşegül’ün Hint kültürüne olan yukarıdaki yaklaşımını aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar?
Doğru Cevap: "D" Etnosantrizm
Soru Açıklaması
18.
Toplum içindeki en güçlü grupların sahip olduğu kültüre ------- kültür adı verilir. ------- kültür ise toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültürdür.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla ve doğru olarak aşağıdakilerden hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Baskın - Yüksek
Soru Açıklaması
19.
Erkeğin veya kadının bir tek eşle evliliğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Monogami
Soru Açıklaması
20.
I. Keşifler
II. Toplumsal koşullar
III. İcatlar
IV. Yayılma

Yukarıdakilerden hangileri kültürel değişimi etkileyen kaynaklardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.