logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
I. Tahmin
II. Derinlemesine betimleme
III. Genelleme
IV. Aktörlerin perspektifini anlama
V. Nedensellik ilişkisini açıklama

Yukarıdakilerden hangileri nitel araştırmanın amaçları arasındadır?
Doğru Cevap: "D" II ve IV
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Karl Marx’a göre kapitalistlerle emekçiler arasında yer alan gruplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeni işçiler
Soru Açıklaması
3.
Çalışma sosyolojisinin gelişme aşamalarının ikincisi olan ara dönem aşağıdaki disiplinlerden hangisinin etkisi altında kalmıştır?
Doğru Cevap: "D" Sosyal psikoloji
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Post-Fordist üretim biçimine özgüdür?
Doğru Cevap: "B" Dikey iş entegrasyonu
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi erken dönem feminist yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çok ırklı
Soru Açıklaması
6.
Mevsimlik çalışmada geçici işlerde iş bulduklarında çalışanları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gezgin
Soru Açıklaması
7.
Dahrendorf, Marx’ın kuramının yetersiz olmasına vurgu yaparak endüstri içinde aşağıdaki unsurlardan hangisini ön plana çıkarmıştır?
Doğru Cevap: "C" Otorite ilişkileri
Soru Açıklaması
8.
Kast sisteminin sosyolojik olarak en net biçimi aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmektedir?
Doğru Cevap: "E" Hindistan
Soru Açıklaması
9.
Kadınların uğradıkları haksızlıkların sadece kadın olmalarından kaynaklandığı görüşüne dayanan feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Radikal
Soru Açıklaması
10.
Toplumsal tabakalaşma üzerine geliştirilen kuramların ilk döneminde hangi problem üzerinde durulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Tanımlama
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyalist Feminist Kuramın inceleme konuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kapitalist gündelik yaşamda kadınların konumu
Soru Açıklaması
12.
Toplumsal tabakalaşma olgusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bireylerin hayat koşulları sadece ait oldukları toplumsal tabakaca şekillendirilir.
Soru Açıklaması
13.
Tarım toplumunda çalışma kültürü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Çalışma hayatın merkezindedir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Avustralya’da hızla büyüyen meslek gruplarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Kendi işini yapanlar
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Ritzer’e göre bir mesleğin profesyonelleşme sürecinde geçirdiği süreçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası bir dernek kurulması
Soru Açıklaması
16.
Mal, hizmet ve bilgi üretmek için gerçekleştirilen faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Çalışma
Soru Açıklaması
17.
Endüstri Devrimi’nin ilk dalgası aşağıdaki endüstrilerden hangisinde yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Dokuma
Soru Açıklaması
18.
Beyaz yakalılara yapılan ödemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Maaş
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi endüstri sonrası toplumda beyaz yakalı işçilerin genel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Tek yönlü
Soru Açıklaması
20.
Düzenli istihdam edilen kişiler için günün genellikle işin ritmine göre düzenlenmesi çalışmanın aşağıdaki niteliklerinden hangisiyle ilişkilidir?
Doğru Cevap: "C" Zamansal yapı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.