logo
Çalışma Sosyolojisİ
Güz Dönemi Ara Sınav SorularI
1.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında temel rol oynar?
Doğru Cevap: "C" Endüstri devrimi
Soru Açıklaması
2.
Genelden yola çıkarak özel hakkında çıkarımlar yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tümdengelim
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Weber’e göre sınıf bilincinin oluşması için gerekli olan koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sınıf çatışmasının varlığı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi gözetim, denetim ve kontrolün sonuçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Çalışanda motivasyonun artırması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Durkheim'e göre, toplumsal işbölümünün ortaya çıkış nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sınıf çatışmasının artması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in üçlü tabakalaşma sisteminde yer alır?
Doğru Cevap: "D" Sosyal sınıflar
Soru Açıklaması
7.
Çalışmanın toplumda, toplumsal yapıda, toplumsal kurum ve gruplardaki etkilerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çalışma sosyolojisi
Soru Açıklaması
8.
Mülkiyet ve mülksüzlük temelinde yaptığı sınıflamayı pozitif ve negatif ayrıcalıklı sınıflar şeklinde iki alt kategoriye ayıran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Weber
Soru Açıklaması
9.
Organik dayanışmaya bağlı toplumların en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşte uzmanlaşma
Soru Açıklaması
10.
Çalışma çağı, gücü ve isteğinde olup iş aradığı halde bulamama durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İşsizlik
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisİ
Güz Dönemi Ara Sınav SorularI
11.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü belirleyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mali yapı
Soru Açıklaması
12.
Thompson’ın ve Smith’in, İngiliz endüstri sosyolojisi olarak adlandırdıkları yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emek süreci teorisi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Tavistock Enstitüsü araştırmacılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Derek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Fordizm'in krizine yol açan unsurlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Rekabet ortamının oluşmaması
Soru Açıklaması
15.
Sistem teorisine göre, her alt sistemin farklı hedeflerini bir araya getirecek ve koordine edecek işlevleri yerine getirmesini kapsayan işlev aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bütünleştirme
Soru Açıklaması
16.
Ağ toplumunun yarattığı fırsatlardan yararlanabilen ve sermaye sahipleri ile arasındaki önem farklılıklarını ortadan kaldıran çalışanlar grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Enformasyonel emek
Soru Açıklaması
17.
Örgütsüz kapitalizm yaklaşımının temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Daha önce kapitalist gelişmeyi düzenleyen örgütlenmiş unsurların gücü azalmaktadır.
Soru Açıklaması
18.
Toplam çalışma süresine, önceden anlaşmalar ile belirlenen çalışma dönemi sonucunda ulaşılmak şartıyla, günlük çalışma süresinin çalışan tarafından serbest olarak seçilebilmesine dayalı esnek çalışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vasıflı kayan iş süresi
Soru Açıklaması
19.
Önceden yapılan bir hizmet akdi uyarınca, işçinin işveren tarafından çağrıldığında işyerine gelerek çalışmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Çağrı üzerine çalışma
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Kurland ve Bailey'e göre tele çalışma biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çevre büro
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.