logo
Çalışma İlişkileri Tarihi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu’nun düzenlemeleri aşağıdakilerden hangisine kadar yürürlükte kalmıştır?
Doğru Cevap: "E" Bazı hükümleri itibariyle 1936 İş Kanunu, bazı hükümleri itibariyle 1938 Cemiyetler Kanunu'na
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki kavram ikililerinden hangisi, çalışma ilişkilerinin tanımı gereği, mutlaka birlikte mevcudiyet kazanırlar?
Doğru Cevap: "E" İşçiler – İşverenler
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’de sendika yasağı rejiminden sendika özgürlüğü rejimine ------- değişikliği ile geçilmiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" 1946 tarihli Cemiyetler Kanunu
Soru Açıklaması
4.
1936 tarihli İş Kanunu’nda tanımlandığı şekliyle toplulukla iş uyuşmazlıklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yüksek Hakem Kurulu’nun kararlarına karşı, tarafların Çalışma Bakanlığı nezdinde itiraz hakkı bulunmamaktadır.
Soru Açıklaması
5.
1948-1963 döneminde sendikalı işçiler ile İş Kanunu kapsamına giren işçilerin oranlarına ilişkin olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sendikalı işçilerdeki oransal artış, İş Kanunu kapsamına giren işçilerdeki oransal artıştan daha fazladır.
Soru Açıklaması
6.
1961 Anayasasının 2. maddesinde yer alan ve çalışma hayatı açısından yaşamsal öneme sahip ilkenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal hukuk devleti
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de 1946-1960 döneminde kamu kesimi istihdamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Hem memur, hem de işçi sayısında artma olmuştur.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda kadınların yoğun olarak bulunduğu meslekler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Tarımla ilgili meslekler
Soru Açıklaması
9.
Türk-İş’in 1960’larda benimsediği sendika-siyaset-siyasi parti ilişkilerine yönelik politikası nasıl adlandırılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Partiler üstü politika (sendikacılık)
Soru Açıklaması
10.
1960 yılında gerçekleşen ve ekonomik, siyasal, sosyal alanı derinden etkileyen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 27 Mayıs darbesi
Soru Açıklaması
logo
Çalışma İlişkileri Tarihi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
1971 yılında Anayasanın 119. maddesine eklenen bir hükümle aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Memurların sendika kurması ve sendikalara üye olması yasaklanmıştır.
Soru Açıklaması
12.
Türkiye’de 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde iktisat politikalarında yaşanan temel değişimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" 1930’lu yıllarda izlenmeye başlanan devletçi iktisat politikaları, geliştirilerek sürdürülmüştür.
Soru Açıklaması
13.
Çalışma ilişkilerini de yakından etkileyen 12 Eylül askeri darbesi hangi yıl gerçekleştirildi?
Doğru Cevap: "C" 1980
Soru Açıklaması
14.
Ebbinghaus, İngiltere’deki endüstri ilişkileri sistemini hangi gruba dahil etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Anglo-Sakson sistemi
Soru Açıklaması
15.
“Kapitalizmin Altın Çağı” deyimi aşağıdaki dönemlerden hangisi için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" 2. Dünya Savaşı sonrasından 1970’li yılların sonuna kadar olan dönem
Soru Açıklaması
16.
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasasına (1983-2012) göre, bir sendikanın toplu iş sözleşmesi bağıtlayabilmek için yerine getirmesi gereken yetki koşullardan biridir?
Doğru Cevap: "A" İşkolu düzeyinde en az yüzde 10 ve işyeri veya işletme düzeyinde yarıdan fazla üyeye sahip olmak
Soru Açıklaması
17.
“Gazino kapitalizmi” deyimi ile anlatılan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sermaye birikiminin malîleşmesi
Soru Açıklaması
18.
1982 Anayasasının özgün (ilk) metni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Anayasada memurların sendikalaşma hakkı konusunda yasaklama hükmü yoktur.
Soru Açıklaması
19.
------- yaklaşımının temel varsayımı, sanayileşmiş ülkelerdeki endüstri ilişkilerinin ortak, belirlenebilir niteliklere sahip olduğudur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Benzeşme
Soru Açıklaması
20.
“Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Hâllerinde Yeniden Yürürlüğe Konması Hakkında Kanun” gereğince 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında toplu iş sözleşmeleri hangi kurum tarafından bağıtlandı?
Doğru Cevap: "A" Yüksek Hakem Kurulu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.