logo
Çalışma İlişkileri Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Osmanlı İmparatorluğu’nda 1. Dünya Savaşı, işçi ve memurların reel gelirleri üzerinde nasıl bir etki yapmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hem işçi, hem de memurların gelirleri gerilemiş olmakla birlikte, işçi gelirlerindeki reel gerileme, memurlara göre daha düşük düzeydedir.
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı İmparatorluğu’nda “amele” sözcüğü, aşağıdaki kategorilerden daha çok hangisi için kullanılmaktaydı?
Doğru Cevap: "B" Niteliksiz ve vasıfsız ücretliler
Soru Açıklaması
3.
------- günümüz toplumlarında işgücü içerisindeki ana statü kategorileri arasında yer almazlar.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Köleler ve serfler
Soru Açıklaması
4.
Ücretsiz aile işçileri en çok ------- kesiminde bulunur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Tarım
Soru Açıklaması
5.
Endüstrileşme sürecinde işgücünün statü dağılımına yönelik olarak gözlenen en temel eğilim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ücretlilerin işgücü içindeki oranının artması, kendi hesabına çalışanların ve ücretsiz aile işçilerinin işgücü içindeki oranının azalması
Soru Açıklaması
6.
Osmanlı İmparatorluğu’nda çalışma sürelerine yönelik hukuksal sınırlama ------- ile getirilmiştir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Mecelle
Soru Açıklaması
7.
------- 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu’nda düzenlenen konulardan biri değildir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Kıdem tazminatı
Soru Açıklaması
8.
“Tarih, geçmişin ve bugünün incelenmesidir” sözünün ait olduğu büyük tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Febvre
Soru Açıklaması
9.
İşçiler ve işverenler açısından ------- en önemli “iş mücadelesi araçları”dır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Grev ve lokavt
Soru Açıklaması
10.
1913-1915 Sanayi Sayımı sonuçlarına göre kadın işçilerin oranı ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" % 30
Soru Açıklaması
logo
Çalışma İlişkileri Tarihi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Türkiye çalışma ilişkileri tarihinde toplu iş ilişkileri alanında dolaysız biçimde düzenleme yapan ilk hukuksal metin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1909 tarihli Tatil-i Eşgal Kanunu
Soru Açıklaması
12.
I. Kamu hizmetlerindeki artış
II. İktisadi büyüme ve sanayileşme
III. Değişen devlet ve yönetim anlayışı
IV. Sosyal kaygılar
V. Devletin kâr elde etme kaygıları

Yukarıdakilerden hangileri Tek Parti Döneminde kamu kesimi istihdamındaki artışın nedenleri konusunda en uygun bileşimlerdir?
Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
13.
------- 1936 tarihli İş Kanunu’nun çıkarılmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" İşçi sendikalarının talepleri
Soru Açıklaması
14.
------- 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun düzenlemeleri arasında yer almaz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Haftalık çalışma süresinin 48 saat olarak belirlenmesi
Soru Açıklaması
15.
Cumhuriyetin başlangıç dönemleri itibariyle aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Toplam istihdam içinde en yüksek pay tarım kesimine aittir.
Soru Açıklaması
16.
I. Gazeteci ve gemicilerin değişik tarihlerde kapsama alınması
II. Sanayileşme sürecinde işletme ölçeklerinde ortaya çıkan büyüme
III. Yasanın kapsamının değişik tarihlerde
yapılan idari düzenlemelerle ve çıkarılan Teşmil Kararnameleri’yle genişletilmesi
IV. Yargı yoluyla sağlanan genişlemeler
V. Sanayileşme ve buna bağlı olarak bağımlı çalışanlar kitlesinin gelişmesi

Yukarıdakilerden hangisi 1936 tarihli İş Kanunu kapsamına giren işçi sayısındaki artışları en iyi şekilde açıklar?
Doğru Cevap: "E" II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
17.
------- 1936 tarihli İş Kanunu’nun kapsamı içinde yer alırlar.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "D" Günde en az on işçi çalıştırmayı icap ettiren sanayi işyerlerinde çalışanlar
Soru Açıklaması
18.
-------, 1921 tarihli ve 151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun’un düzenlemeleri arasında yer almaz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" Madenlerde zorunlu çalıştırma esasının benimsenmesi
Soru Açıklaması
19.
I. Asgari ücret belirlenmesi
II. İş ve işçi bulma hizmetlerinin sağlanması
III. İlk sigorta kanunlarının çıkarılması
IV. Çalışma yaşamına ilişkin çok sayıda tüzük ve yönetmeliğin çıkarılması
V. İşçilere sendika hakkının tanınması

Yukarıdakilerden hangileri 1936 tarihli İş Kanunu’nun gelecekte yapılmasını öngördüğü düzenlemeler konusundaki en uygun bileşimlerdir?
Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
20.
-------, 1936 tarihli İş Kanunu’nun çalışma yaşına ilişkin düzenlemeleri arasında yer almaz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "A" 14 yaşından küçük çocukların yasa kapsamına giren kuruluşlarda çalıştırılmasının yasaklanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.