logo
Bireysel İş Hukuku
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
İş sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Sürekli borç ilişkisi yaratan bir sözleşmedir.
Soru Açıklaması
2.
I. Toplu iş sözleşmelerinden yararlanabilirler.
II. İşçi niteliği taşırlar.
III. İş kazası ve meslek hastalığı riskine karşı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleriyle güvence altına alınmıştır.
IV. Mesleğin özelliğine göre haftada sekiz saatten az olmamak üzere genel ve mesleki eğitim görürler.

Çıraklar ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" III ve IV
Soru Açıklaması
3.
"Yönetim hakkı" iş hukukunun hangi kaynakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Özel kaynaklar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi işverenin borçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Sadakat
Soru Açıklaması
5.
Bir işçinin iş güvencesi kapsamına girebilmesi için kıdem süresi en az -------olmalıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "E" 6 ay
Soru Açıklaması
6.
Bir işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az kaç yıl çalışmış olması gerekir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
7.
İş Kanunu kapsamında olan işçiye ödenecek kıdem tazminatının yıllık miktarının tavanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi
Soru Açıklaması
8.
I. İşçinin, ortalama olarak benzer iş görenlerden daha az verimli çalışması
II. İşçinin işyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç para istemesi
III. İşçinin işe yoğunlaşmasının giderek azalması
IV. Sürüm ve satış olanaklarının azalması
V. İşyerinde yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması
VI. İşçinin çalışma saatleri dışında sendikal faaliyetlere katılması

Yukarıdakilerden hangileri işverenin bildirimli fesihte göstereceği geçerli fesih sebepleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması
9.
Kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmesi sona eren işçiye çalıştığı her yıl karşılığında ------- günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kıdem tazminatı almaya hak kazanamaz?
Doğru Cevap: "E" İş sözleşmesi işveren tarafından ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketi nedeniyle feshedilen işçi
Soru Açıklaması
logo
Bireysel İş Hukuku
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Primlerini ödemediği için işverenini SGK'ya şikâyet eden ve bu nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçinin, işverenden alacağı tazminat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kötüniyet tazminatı
Soru Açıklaması
12.
Günlük çalışma süresi 6 saat olan bir işyerinde verilecek ara dinlenme süresi kaç dakikadır?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
13.
İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi en çok kaç saattir?
Doğru Cevap: "A" 11
Soru Açıklaması
14.
50 veya daha fazla işçinin çalıştığı bir kamu işyerinde, işverenin eski hükümlü işçiyi istihdam etme zorunluluğu yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
15.
Çocuk ve genç işçilerin hafta tatili izinleri kesintisiz en az kaç saat olmak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
16.
Bar, kabare, gazino, dans salonları, hamam ve kahvehaneler gibi yerlerde onsekiz yaşından küçük kişilerin çalıştırılmasını yasaklayan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Soru Açıklaması
17.
I. Yıllık iznin kullanılma tarihini belirleme yetkisi, yönetim hakkı çerçevesinde işverene aittir.
II. İş Kanunu yıllık ücretli izin hakkını işyerinde en az bir yıl çalışmış olanlara tanımıştır.
III. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri, işyerlerindeki kıdemlerine bağlı olarak onar gün artırılarak uygulanır.

Yıllık ücretli izin ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma süresinden sayılan hâllerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşin niteliğinden doğmayıp, işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürüp getirilme esnasında araçlarda geçen süreler
Soru Açıklaması
19.
I. Emziren kadın işçiler 1 yıl boyunca gece çalıştırılamaz.
II. Gebe veya emziren kadın çalışan, günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmaz.
III. Kadınların doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta kanuni izinleri vardır.
IV. Kadın işçinin istemesi halinde doğum izinlerinin tamamlanmasından sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir
V. Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için verilen süt izni günlük çalışma süresinden sayılmamaktadır.

Kadın işçiler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.