logo
Bireysel İş Hukuku
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
I. İşveren adına emir ve talimatlarla işyerinin yönetiminde görev alan kişilerdir.
II. İşveren vekili işçi niteliği taşımaz.
III. İşveren vekilinin işçilere karşı eylem ve işlemlerinden doğan hukuki sorumluluk işverenlere aittir.
IV. İşveren vekili cezai sorumluluk taşımaz.

İşveren vekili ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, iş hukukunun yasama kaynakları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Anayasa
Soru Açıklaması
3.
100 gros tonilatodan daha düşük gemilerde çalışan gemi adamlarına aşağıdaki kanunlardan hangisinin hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Borçlar Kanunu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tarımda ve meslek birlikleri altında örgütlenmiş zanaatkâr tipi çalışma biçimlerinin yaygınlaşması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukukunun konuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Toplu iş uyuşmazlıkları
Soru Açıklaması
6.
İş Kanunu kapsamına giren bir işyerini devralan işveren, işyerini bir ay içinde aşağıdakilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür?
Doğru Cevap: "B" Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Soru Açıklaması
7.
Aynı konuyu düzenleyen birden çok hukuk kuralının olması hâlinde işçi lehine olan düzenlemenin öncelikle uygulanması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yararlılık
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi işyerinin kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" İşverenin ikamet ettiği yer
Soru Açıklaması
9.
İşçi kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Sadece bedensel güç ile çalışan kişiler işçi olabilir.
Soru Açıklaması
10.
I. İlk kez 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenleme altına alınmıştır.
II. Kısmi süreli çalışmanın özel bir alt türüdür.
III. Çağrı üzerine çalışmada hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde haftalık çalışma süresi otuz saat olarak kararlaştırılmış sayılır.
IV. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

Çağrı üzerine çalışma ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I, II ve IV
Soru Açıklaması
logo
Bireysel İş Hukuku
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Bir iş yerinde, bilgisayar donanımının kurulması için işe alınan işçiyle yapılan sözleşme aşağıdakilerden hangisine bir örnek oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Belirli süreli iş sözleşmesi
Soru Açıklaması
12.
Ücreti zamanında ve tam olarak ödenmeyen işçiler için ücret alacaklarında zamanaşımı süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
13.
I. İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli işçileri kural olarak Belediyeler aracılığıyla sağlarlar.
II. Engelli olarak çalıştıracakları işçilerin nitelikleri ve hangi işlerde çalıştırılabilecekleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılacak Yönetmelik'te düzenlenir.
III. Engelli işçiyi çalıştırma yükümlülüğüne uymayan işveren için Kanun'da idari para cezası öngörülmüştür.
IV. İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli işçiyi; meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.
V. İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde ise %2 engelli işçiyi; meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.

İşverenlerin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "C" II, III ve IV
Soru Açıklaması
14.
İşçinin üstün bir çaba göstererek nitelik ve nicelik olarak başarılı çalışmasının ödüllendirilmesi amacıyla ödenen ücret eki niteliğindeki ücret türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Prim
Soru Açıklaması
15.
İş sözleşmesini, konusu iş görme olan diğer sözleşmelerden ayıran en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bağımlılık
Soru Açıklaması
16.
Dokuma fabrikasında çalıştırılmak üzere işe alınan işçinin ücretinin, dokuduğu kumaşın metresi başına hesaplanacağının kararlaştırıldığı durumda işçiye ödenen ücrete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Parça başı (akort) ücret
Soru Açıklaması
17.
50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve ------- aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" 6
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi işçinin borçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Eşit işlem yapma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Belirli süresi bir yıldan az olan iş sözleşmesi
Soru Açıklaması
20.
Stajyerler ekonomik bir değer yaratmak üzere işyerinde bulunmadığından işçiden, mesleğin teorik bilgisine sahip oldukları için de ------- ayrılmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeriaşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Çıraklardan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.