logo
Avrupa Birliği
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Dünyadaki ilk federal devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" ABD
Soru Açıklaması
2.
Güvenlik Toplumu yaklaşımı aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından ortaya atılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Karl Deutsch
Soru Açıklaması
3.
2005 yılında düzenlenen referandumlarda "Hayır" oyu vererek AB Antlaşmasını reddeden ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fransa ve Hollanda
Soru Açıklaması
4.
Yeni İşlevselciliğin üzerinde durduğu temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yayılma
Soru Açıklaması
5.
Belirli bir coğrafyada bulunan ülkeler arasındaki işbirliği ve yakınlaşma süreçlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bölgeselleşme
Soru Açıklaması
6.
İnsanların, malların, hizmetlerin ve paranın serbest dolaştığı ve kendi içinde sınırları olmayan alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ortak pazar
Soru Açıklaması
7.
AB vatandaşlığı kavramı ilk kez aşağıdaki antlaşmalardan hangisinde yer almıştır?
Doğru Cevap: "A" Maastricht Antlaşmasıv
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa bütünleşmesini başlatan altı kurucu devletten biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İngiltere
Soru Açıklaması
9.
Kurucu Roma Antlaşması’nda değişiklik yaparak iç pazarın oluşturulması süreci aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Avrupa Tek Senedi
Soru Açıklaması
10.
Avrupa Birliği'nin Orta ve Doğu Avrupa genişlemesinin öncelik kazanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" SSCB'nin çözülme süreciyle başlayan istikrarsızlık tehdidi
Soru Açıklaması
logo
Avrupa Birliği
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla oluşan, üye devletleri temsil eden, Birliğin en üst seviyede yetkili siyasi organı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa Birliği Zirvesi
Soru Açıklaması
12.
Avrupa Birliği Zirvesi, kural olarak, aşağıdaki karar alma yöntemlerinden hangisini kullanır?
Doğru Cevap: "D" Konsensüs
Soru Açıklaması
13.
Avrupa Parlamentosu, aşağıdaki kurumlardan hangisine karşı “güvensizlik oyu” vererek o kurumun üyelerini toplu olarak istifaya zorlayabilir?
Doğru Cevap: "E" Komisyon
Soru Açıklaması
14.
AB'nin gelişimine katkıda bulunmak üzere kamu sektörü ve özel sektör projelerinin finansmanı ile ilgilenen AB kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avrupa Yatırım Bankası
Soru Açıklaması
15.
AB’nin yetkilendirildiği bir politika alanındaki eyleminin, kurucu antlaşmaların hedeflerini gerçekleştirmek için uygun ve gerekli olmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Orantılılık ilkesi
Soru Açıklaması
16.
Bazı üye devletler bazı politika alanları bakımından dışta kalma imkânına (opt-out) sahiptir. Örneğin, ------- yönünden Birleşik Krallık ve Danimarka, bu politika alanlarının dışında kalma imkanını kullanmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik ve parasal birlik
Soru Açıklaması
17.
“İster kalıcı ister geçici biçimde olsun, her politika alanı bakımından her üye devletin aynı hız ile ilerlememesi imkânı veya ihtimali” şeklinde tanımlanan bütünleşme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Farklılaştırılmış
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi AB'nin kurucu antlaşmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Avrupa Tek Senedi
Soru Açıklaması
19.
-------, muhatap alınan her üye devleti ulaşılması gerekli sonuçları itibarıyla bağlar, şekil ve yöntem seçimini ise ulusal otoritelere bırakır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" Direktif
Soru Açıklaması
20.
Ulusal hukukun, mümkün olduğu ölçüde AB hukukuna uygun biçimde yorumlanmasını öngören AB hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uygun yorum ilkesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.