logo
Adalet Meslek Etiği
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
1.
Bir toplumun ahlakından bahsederken, sözgelimi “Türk ahlakı” denildiğinde, ahlak kelimesi aşağıdaki anlamlarından hangisi ile kullanılmış olur?
Doğru Cevap: "C" Betimsel
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir eylemin ahlaki otoriteyle gerekçelendirilmesine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Yardım ettim çünkü annem yaşlılara yardım etmek gerektiğini söyler.
Soru Açıklaması
3.
Hiç kimsenin hukuken belirlenmiş yargı yerleri dışında yargılanamayacağını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Doğal hâkim
Soru Açıklaması
4.
Turistik amaçla Türkiye’ye gelmiş olan biryabancı, havaalanındaki kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı davrandığına tanık olmuştur.Durumu kurum amirliğine yazılı dilekçe ile bildirmiş ancak yabancıların etik ilke ihlali başvurusunda bulunamayacağı, sadece dava açabileceği kendisine söylenmiş ve herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Herhangi bir nedenle Türkiye’de bulunan ve etik ilke ihlaline tanık olan yabancılar, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor kabul edildikleri için yapılan işlem hatalıdır.
Soru Açıklaması
5.
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karar alıcıların kişisel beğeni ve tercihlerinin değil; yapılan hizmetin muhatabının ihtiyacını dikkate almak gerekliliğine işaret eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hizmette yerindelik
Soru Açıklaması
6.
Hâkimliğe ve savcılığa atanacak olanlarda hangi ölçütlerin aranacağı açıkça belirlenmemiş, bu ölçütler ilan edilmemiş veya ölçütlere uygunluğun nesnel bir şekilde ölçülmesi sağlanamamışsa aşağıdaki ilkelerden hangisi ihlal edilmiş sayılır?
Doğru Cevap: "E" Bağımsızlık
Soru Açıklaması
7.
Hâkim, önündeki bir dava veya önüne gelme ihtimâli olan bir konu hakkında, bilerek ve isteyerek, yargılama aşamasının sonuçlarını veya sürecin açıkça âdilânelik vasfını makul ölçüler çerçevesinde etkileyecek veya zayıflatacak yorumda bulunmamalıdır.

Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Doğru Cevap: "A" İhsas-ı rey yasağı
Soru Açıklaması
8.
Hâkimin taraflarla veya tanıklarla özel olarak görüşememesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Doğru Cevap: "C" Tarafsızlık
Soru Açıklaması
9.
Hâkimlik mesleği ve mesleğe yaraşırlık ilkesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Aile üyelerinden birinin avukat olarak katıldığı davaları öncelikli olarak incelemelidir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik mesleği ile bağdaşan eylemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ücret karşılığı hukuki mütalaa vermek
Soru Açıklaması
logo
Adalet Meslek Etiği
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav Soruları
11.
Hâkimin, nişanlısı da dâhil olmak üzere aile üyelerinden birinin vekil/temsilci/avukat olarak katıldığı bir davaya bakmasını sakıncalı kılan yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mesleğe yaraşırlık
Soru Açıklaması
12.
Yargıçların dosdoğru ve güvenilir olmasını gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İstikamet
Soru Açıklaması
13.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre bazı gruplar için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu gruplar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Yoksullar
Soru Açıklaması
14.
Duruşma sırasında bir avukatın sanık hakkında ırkçı ifadeler kullanması halinde hâkim, yargı etiği açından ne şekilde hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "B" Duruşma sırasında avukatı ırkçı ifadeler kullanmaması konusunda uyarmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Hâkimin toplumdaki kültürel, etnik ve dinî çeşitliliği tanımasını, bu çeşitlilik hakkında bilgi sahibi olmasını gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eşitlik
Soru Açıklaması
16.
Yargıcın insan hakları alanındaki gelişmeleri takip etme yükümlülüğü aşağıdaki yargı etiği ilkelerinden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Yetkinlik ve özen
Soru Açıklaması
17.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi zabıt kâtibinin görev yapabileceği hallerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Komşusunun davası
Soru Açıklaması
18.
Aleyhine açılmış bir davayla ilgili mahkeme kalemine gelen bir vatandaş, davasını takip etmek için bir avukat aradığını söyleyerek, kalemde bulunan adalet personelinden avukat tavsiyesinde bulunmasını ister.

Bu durumda personel ne şekilde hareket etmelidir?
Doğru Cevap: "A" Yardımcı olamayacağını söyleyerek tavsiyede bulunmamalıdır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi adalet personeli açısından çıkar çatışması olarak değerlendirilecek durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kardeşinin, adli kurumun personel alım ilanı çerçevesinde iş başvurusunda bulunması
Soru Açıklaması
20.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre aşağıdaki durumlardan hangisinde zabıt kâtibi görevden çekinebilir?
Doğru Cevap: "B" Nişanlısının davasında
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.