logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi vergi idaresi ile vergi ödevlisi arasında anlaşmazlığa sebep olabilecek durumlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Vergi kanunlarının açık ve sade olması
Soru Açıklaması
2.
Devletin ve diğer kamu idarelerinin gelir, gider, borçlanma ve kamu mallarının yönetimine ilişkin hukuk kurallarını içeren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mali hukuk
Soru Açıklaması
3.
Bir mahkemenin fiili ve/veya hukuki engel sebebiyle davaya bakamaması veya mahkemelerin yargı çevrelerinin tayininde tereddüt olması durumunda, genel yetki kuralından ayrılarak davanın tayin edilecek başka yer mahkemesi tarafından görülmesi olayına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Merci tayini
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinde belirtilen savunma nedenlerinin genişletilip değiştirilememesi anlamına gelir?
Doğru Cevap: "D" Savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı
Soru Açıklaması
5.
İlk inceleme sonunda dava dilekçesinde eksiklik ve aykırılık olmadığı anlaşıldıktan sonra, tarafların karşılıklı olarak ikişer defa dilekçe vermelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dilekçelerin teatisi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesi üzerinde yapılan ilk inceleme kapsamındaki konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dosyanın tekemmülü
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yürütülmesi zorunlu olmayan bir işlem olması nedeniyle vergi mahkemesinde dava konusu edilemez?
Doğru Cevap: "D" İnceleme raporları
Soru Açıklaması
8.
Vergi beyannamesinde yazılı bilgilerin doğruluğunu ispat yükü aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Beyanda bulunan vergi yükümlüsüne
Soru Açıklaması
9.
Vergi yargısında temyiz merciine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Temyiz talepleri, vergi mahkemeleri tarafından incelenip karara bağlanmaktadır.
Soru Açıklaması
10.
İdare ve vergi mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde temyiz dilekçelerinin aşağıdaki mercilerden hangisine verilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Asliye hukuk hâkimliklerine
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Vergi mahkemesinde görülmesi gereken bir davanın idare mahkemesinde açılması halinde idare mahkemesinin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Görevsizlik kararı vererek, dosyayı görevli vergi mahkemesine göndermesi
Soru Açıklaması
12.
Danıştay dava dairelerinin nihai kararlarına karşı kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren kaç gün içinde temyiz başvurusunda bulunulmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki istinaf incelemelerinden hangisinde bölge idare mahkemesi, işin esası hakkında yeniden bir karar verir?
Doğru Cevap: "E" İlk derece mahkemesi kararının hukuka uygun olmaması
Soru Açıklaması
14.
İstinaf incelemesinin duruşmalı olarak yapılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Duruşmalarda savcının bulunması şarttır.
Soru Açıklaması
15.
I. “Kanun yararına temyiz” kanun yolu yürürlükten kaldırılmıştır.
II. Bazı davalarda ilk derece mahkemesinin kararları kesindir, istinafa başvurulamaz.
III. Bölge idare mahkemelerinin bazı davalara ilişkin kararları kesindir, temyiz edilemez.

Yukarıdakilerden hangileri istinaf kanun yolunun devreye sokulmasının önemli sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" II ve III
Soru Açıklaması
16.
İstinaf kanun yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İstinaf incelemesi sonucunda verilen kararlar kesin olup, başka bir kanun yolu denetimine kapalıdır.
Soru Açıklaması
17.
İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak verdiği kararlar ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan, niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler hakkında, kanun yararına temyiz yoluna başvurma yetkisi aşağıdakilerden hangisine tanınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Danıştay Başsavcısı
Soru Açıklaması
18.
Davanın ve savunmanın dayanağı olan olayların ve bunların delillerinin (dava malzemesinin) taraflarca mahkemeye bildirilmesi anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Taraflarca hazırlama ilkesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir mahkemece verilen ve kesinlik arz eden bir kararın belli bazı sebepler dolayısıyla aynı mahkemece kaldırılmasını ve/veya değiştirilmesini sağlamaya yarayan bir olağanüstü kanun yoludur?
Doğru Cevap: "A" Yargılamanın yenilenmesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi hükmün açıklanması konusu olabilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kararın gerekçe bölümünde belirsizlik olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.