logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi vergi idaresi ile vergi ödevlisi arasında ortaya çıkan vergisel uyuşmazlıkların yargı organı önünde bir dava konusu yapılarak kesin çözüme kavuşturulması yolunu ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Vergi yargısı
Soru Açıklaması
2.
20 Mart 2016 tarihinde yıllık gelir vergisi beyannamesini veren Bay A, aynı gün ödenmesi gereken yıllık gelir vergisini ödemiştir. Daha sonra Bay A, artan oranlı vergi tarifesine göre hesaplanan vergisinin yanlış hesaplama sonucu fazla olduğunu fark etmiştir.

Buna göre ortaya çıkan vergi hatasının türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vergi miktarında hata
Soru Açıklaması
3.
Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak olan düzenleyici işlemlere karşı davaların, aşağıdakilerden hangisinde açılması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "B" Danıştay
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinde vergi yargılaması hukukunda geçerli olan usule ilişkin hükümler yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Gelir Vergisi Kanunu
Soru Açıklaması
5.
Vergi idaresi ile vergi ödevlisi arasında ortaya çıkan vergisel uyuşmazlıklar konusunda görevli ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Vergi mahkemesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme işlemlerinden kaynaklanan ve vergilendirme işleminin tarafları olan vergi idaresi ile vergi ödevlileri arasında ortaya çıkan anlayış farklılığını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Vergi anlaşmazlığı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki uyuşmazlıklardan hangisi tarh aşamasına ilişkindir?
Doğru Cevap: "B" Kesilen vergi cezasının tebliği
Soru Açıklaması
8.
Vergi idaresi ile vergi ödevlisinin ikmalen, resen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezaları üzerinde pazarlık yoluyla yani karşılıklı görüşerek anlaşmaya varmalarını; uyuşmazlık konusu vergi ve cezanın yargıya intikal ettirilmeden çözümlenmesini sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uzlaşma
Soru Açıklaması
9.
Vergi hukuku ilişkisi bağlamında bir şeyi yapmak veya yapmamak veya bir şeye katlanmak şeklinde ortaya çıkan ilişkiler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Vergi ödevi ilişkisi
Soru Açıklaması
10.
İhlal edilen veya ihlal edilmesi muhtemel bulunan bir hakkın yerine getirilmesi ya da korunmasının en az masrafla, en kısa sürede ve en az zahmetle gerçekleştirilmesinin sağlanması; açılan davaların sürüncemede kalmaması ve boş yere davalar açılmasının önlenmesi anlamına gelen ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Usul ekonomisi ilkesi
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Müşterek dilekçe ile birden fazla kişinin birlikte dava açabilmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Müşterek dilekçenin en az bir davacı ve/ya da vekili tarafından imzalanması gerekir.
Soru Açıklaması
12.
Özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da dava açma süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "A" 60
Soru Açıklaması
13.
Vergi yargılaması hukukunda davaya katılma şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Davaya katılan, davacı veya davalı taraflarından bağımsız üçüncü bir taraf olarak davada yer alır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki vergi davalarından hangisinde davanın açılmasıyla yürütme kendiliğinden durur?
Doğru Cevap: "D" Resen tarh edilen vergilere karşı açılan davalar
Soru Açıklaması
15.
İdari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan ve hukuka aykırı eylem ve/veya işlem yaptığı ileri sürülen idari makamın yargılandığı idari dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tam yargı davası
Soru Açıklaması
16.
Vergi hatasının şikâyet yoluyla düzeltilmesi talebinin reddedilmesi halinde, vergi mahkemesinde açılan davada aşağıdakilerden hangisi davalı konumundadır?
Doğru Cevap: "A" Maliye Bakanlığı
Soru Açıklaması
17.
Bir sübjektif hakkın mahkemeler aracılığı ile ileri sürülmesi yetkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dava hakkı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılaması hukukunda birden çok işleme karşı tek dilekçe ile dava açılabilmesinin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İşlemlere karşı açılacak davada farklı mahkemelerin görevli olması
Soru Açıklaması
19.
Vergi yargılaması usulünde, davacı yönünden iddia ve savunmanın genişletilmesi/değiştirilmesi yasağı ne zaman başlar?
Doğru Cevap: "E" Dava açma süresi sona erdikten sonra
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi vergi davasıyla ulaşılmak istenen sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Davanın sürüncemede bırakılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.