logo
Vergi Yargılaması Hukuku
3 Ders Sınav Soruları
1.
İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan davalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İptal davası
Soru Açıklaması
2.
Türkiye’de vergi uyuşmazlıkları aşağıdaki yargı kollarından hangisinde yer alan mahkemeler tarafından çözümlenir?
Doğru Cevap: "E" İdari yargı
Soru Açıklaması
3.
Vergi idaresi ile vergi ödevlisi arasında ortaya çıkan vergi anlaşmazlıklarının uyuşmazlık hâline gelmeden taraflar arasında çözümlenmesini sağlayan kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Vergi anlaşmazlıklarının idari çözüm yolları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisinin dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şirketlerin ticaret siciline tescil tarihi
Soru Açıklaması
5.
(BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.)
Aşağıdakilerden hangisi vergi yargılaması hukukunda delil olarak yararlanılan kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
6.
Mahkemenin, kişiler veya nesneler üzerinde doğrudan ve duyu organlarına dayanarak bilgi sahibi olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Keşif
Soru Açıklaması
7.
Dava dilekçesi üzerinde yapılan ilk incelemede aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre öncelikli olarak incelenir?
Doğru Cevap: "B" Görev
Soru Açıklaması
8.
Vergi mahkemesinde açılan bir davada, gerçek davalı vergi dairesi yerine, ilçenin belediyesi yanlış davalı olarak gösterilmiş ise ilk incelemede ne yönde bir karar verilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Dilekçenin gerçek hasıma tebliğine
Soru Açıklaması
9.
Takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin vergi mahkemelerince verilen kararlara karşı, İYUK'da yapılan 2014 tarihli değişikliğe göre kaç gün içinde hangi kanun yoluna başvurulabilir?
Doğru Cevap: "D" 30 gün içinde istinaf yoluna
Soru Açıklaması
10.
Vergi yargılaması hukuku alanında temyiz taleplerinin incelenip karara bağlandığı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Danıştay
Soru Açıklaması
logo
Vergi Yargılaması Hukuku
3 Ders Sınav Soruları
11.
Kesinleşmiş kararlara karşı tanınmış olan kanun yoluna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Olağanüstü kanun yolu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Danıştay tarafından temyiz incelemesi sonucunda verilebilecek kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Israr
Soru Açıklaması
13.
Türk vergi yargılaması hukukunda, istinaf kanun yolu dahil edilmeden önce genel itiraz kanun yolu denetimi aşağıdakilerden hangisi aitti?
Doğru Cevap: "A" Bölge idare mahkemesi
Soru Açıklaması
14.
Tebliğat Kanunu hükümlerine göre, vergi yargılama hukukunda tebliğ işleri aşağıdakilerden hangisinin aracılığıyla yapılır?
Doğru Cevap: "B" PTT
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi davayı sonuçlandıran, yargılamayı sona erdiren, mahkemeye işten el çektiren bir karardır?
Doğru Cevap: "C" Nihai karar
Soru Açıklaması
16.
İstinaf kanun yolu aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" İdari Yargılama Usulü Kanunu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi vergiyi doğuran olayın belirlenmesinde ve vergi kanunu hükümlerinin yorumlanmasında, hukuki biçimlerin ötesine geçilerek gerçek ekonomik nitelik ve içeriklerin esas alınması anlamına gelir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik yaklaşım ilkesi
Soru Açıklaması
18.
Mahkeme kararlarının yeterince açık olmaması veya birbirine aykırı hüküm fıkraları içermesi hâlinde, hükümdeki gerçek anlamın ortaya çıkarılması amacıyla başvurulan yola ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Hükmün açıklanması
Soru Açıklaması
19.
Delil serbestisi ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "D" Re’sen araştırma ilkesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre yargılamanın yenilenmesi kanun yoluna başvuru nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Karara esas alınan geçerli bir ilam hükmünün olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.