logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan Bay A, 2016 yılı gelirlerini aşağıdaki tarih aralıklarından hangisinde beyan etmek mecburiyetindedir?
Doğru Cevap: "A" 1-25 Şubat 2017
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen giderlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Menkul kıymetlerin satış zararları
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisinde verginin tahakkuku ve kesinleşmesi aynı anda gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" Beyana dayanan vergilerde
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin sürekli yapıldığının göstergelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bir işverene bağlı olarak çalışmak
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi KDV istisnalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kitap teslimleri
Soru Açıklaması
6.
%8’lik KDV oranına tabi bir malın, KDV dahil fiyatı 486 TL olduğuna göre; malın KDV hariç fiyatı kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "C" 450
Soru Açıklaması
7.
Katma değer vergisi bakımından mal ve hizmet ithalatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mal ve hizmet ithalatının kamu sektörü tarafından yapılması, vergilendirmeyi ortadan kaldıran bir durumdur.
Soru Açıklaması
8.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda belirtilen KDV oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
9.
(BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.)
Bir kamyonun motorlu taşıtlar vergisi, kasko değerinin %5’inden daha fazladır.
Buna göre motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
Emlak vergisinde vergiye konu emlakın vergi değeri kaç yılda bir belirlenir?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Final Sınav Soruları
11.
Veraset ve intikal vergisi beyannamesi gaiplik halinde, gaiplik kararının sicile işlendiği tarihten itibaren kaç ay içerisinde verilir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
12.
Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen ve tek meskeni olan aşağıdaki mükelleflerden hangisi emlak vergisi öder?
Doğru Cevap: "B" Memurlar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi vergi kanunlarına aykırı davranışlar nedeniyle uygulanmakta olan idari yaptırım gerektiren fiillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ceza ehliyeti
Soru Açıklaması
14.
Mükelleflerin sahte belge kullanması durumunda verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 3 kat vergi ziyaı
Soru Açıklaması
15.
Vergi mahkemesinin tek hâkimle verdiği kararlara karşı aşağıdakilerden hangisine başvurulabilir?
Doğru Cevap: "E" Bölge idare mahkemesine
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi gecikme zammını, gecikme faizinden ayıran özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fer’i alacak niteliğinde olması
Soru Açıklaması
17.
Uzlaşma talebinin, vergi ve ceza ihbarnamesinin mükellefe tebliğ tarihini takip eden kaç gün içerisinde yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "E" 30
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘iflas masası’’nı ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Borçlunun haczedilebilen mal varlığının tümüdür.
Soru Açıklaması
19.
Bir hakkın aynı derece ve nitelikteki diğer haklara göre üstün tutulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Rüçhan hakkı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi vergi alacağının zorla tahsiline olanak sağlayan takip yollarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Teminatlı alacakların takibi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.