logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Vergi yükümlülüğünün veya sorumluluğunun devrini öngören özel sözleşmelerin vergi hukukunda geçerli olmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vergi alacağının güvence altına alınması
Soru Açıklaması
2.
Gerçek usule tabi olmayan çiftçi A, ticaret borsasında tescil ettirerek 150.000 TL tutarında karpuz satmıştır.

Bu durumda, çiftçi A’ya ödenen para üzerinden yapılacak stopaj (kesinti) kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "A" 3.000
Soru Açıklaması
3.
1 Ocak 2016 tarihinde ölen Bay A’nın 240.000 TL vergi borcu ve 150.000 TL vergi cezası bulunmaktadır. Bay A’nın 3 çocuğu vardır. Bu çocuklardan I. çocuk mirası reddetmiştir. II. ve III. çocuklar ise mirası kabul etmiştir.

Bu durumda III. çocuğun vergi idaresine ödemesi gereken vergi borcu kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "A" 120.000
Soru Açıklaması
4.
Ücretli olarak çalışan ve evli olmayan Bay B asgari geçim indiriminden, asgari ücretin yüzde kaçı oranında yararlanabilir?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
5.
Milli sporcu Bay C, uluslararası bir karşılaşmaya katılması karşılığında 100.000 TL alacaktır.

Buna göre Bay C’ye yapılacak ödemeden yapılacak gelir vergisi kesintisi kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "B" 5.000
Soru Açıklaması
6.
Ticari faaliyetle uğraşan Bay A vergi matrahının belirlenmesi için aşağıdakilerden hangisini elde ettiği hasılattan indirebilecektir?
Doğru Cevap: "D" Yanında çalıştırdığı elemanlar için ödemiş olduğu sigorta primlerini
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tarhiyat türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vergi sorumlusunca tarh
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinden elde edilen kazanç ‘‘ticari kazanç’’ olarak değerlendirilir?
Doğru Cevap: "C" Coberlik işlerinden
Soru Açıklaması
9.
Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari işleme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Verginin tarhı
Soru Açıklaması
10.
Kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Tüzel kişilerin kanuni temsilcileri vergileme ile ilgili ödevleri yerine getirmemeleri durumunda; eksik ödenen vergiler öncelikle kanuni temsilciden tahsil edilir.
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
Bahar Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iratlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Komandite ortakların kâr payları
Soru Açıklaması
12.
Ticari faaliyetle uğraşan Bay F’nin 2014 yılı vergi matrahı 9.000 TL’dir. Bay F’den yıl içinde stopaj yoluyla 800 TL vergi kesilmiştir.

Bu durumda Bay F kaç TL gelir vergisi ödemiştir?
Doğru Cevap: "A" 550
Soru Açıklaması
13.
10.000 TL kira geliri elde eden Bay E, götürü gider yöntemini seçmiştir. Bay E, konut kira istisnasından yararlanamamaktadır.

Bu durumda Bay E’nin kira geliri nedeniyle indirebileceği gideri kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "C" 2.500
Soru Açıklaması
14.
Bay D, İstanbul’da bulunan evini kiraya vermiş, 2016 yılı için 18.000 TL kira geliri tahsil etmiş ve 7.000 TL alacaklı kalmıştır. Ayrıca, 2015 yılından kalan 5.000 TL kira alacağını da 2016 yılında tahsil etmiştir.

Buna göre, Bay D’nin 2016 yılına ilişkin vereceği gelir vergisi beyannamesinde beyan edeceği gelir kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "B" 23.000
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin hasılattan düşebilecekleri giderlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili sözleşmeye dayanarak ödenen şahsi kusurdan kaynaklanan tazminatlar
Soru Açıklaması
16.
Sermayesi paylara bölünmüş Y Komandit Şirketi’nin 2016 yılı kurum kazancı 500.000 TL ve şirketin komandite ortaklarının kâr payı ise %40’tır.

Buna göre şirketin ödemesi gereken kurumlar vergisi kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "B" 60.000
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisinin alınma gerekçeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Harcamalar üzerinden alınan vergi olması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Dernek ve vakıflar
Soru Açıklaması
19.
Kurumlar vergisi matrahı 600.000 TL olan X Anonim Şirketi’nin hesaplanan kurumlar vergisi kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "E" 120.000
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilen giderlerden biridir?
Doğru Cevap: "D" Komandite ortağın kâr payı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.