logo
Vergi Uygulamaları
3 Ders Sınav Soruları
1.
Ticari kazançtan indirilecek aşağıdaki giderlerden hangisi sosyal giderler kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Çalışanların öğle yemeği
Soru Açıklaması
2.
Kira gelirlerinde vergi kesintisi oranı, brüt kira bedelinin yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
3.
Kurumların (şartlarına sahip) iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazancının yüzde kaçı vergiden istisna edilmiştir?
Doğru Cevap: "E" 75
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi vergi yükümlüsü olamaz?
Doğru Cevap: "C" Anne karnındaki bir bebek
Soru Açıklaması
5.
Katma değer vergisinde vergiyi doğuran olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Teslim
Soru Açıklaması
6.
%18’lik orana tabi olan bir malın KDV dahil satış fiyatı 295 TL ise, KDV hariç fiyatı kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "C" 250
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi matrahına dahil edilmez?
Doğru Cevap: "E" İskontolar
Soru Açıklaması
8.
Gerçek usulde vergilendirilen tüccar A, Eylül ayına ait işlemler dolayısıyla ödemesi gereken KDV’yi en geç hangi tarihe kadar ödemek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 26 Ekim
Soru Açıklaması
9.
Motoru taşıtlar vergisine tahakkuk eden vergi hangi aylarda ödenir?
Doğru Cevap: "B" Ocak ve Temmuz aylarında iki taksitle
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi emlak vergisi bildirimi için gerekli durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Emlakin kiraya verilmesi
Soru Açıklaması
logo
Vergi Uygulamaları
3 Ders Sınav Soruları
11.
Bay A’nın Gaziantep büyükşehir belediyesi sınırları içinde vergi değeri 200.000 TL olan bir arsası bulunmaktadır.

Buna göre Bay A’nın, bu mülkiyeti için ödenmesi gereken emlak vergisi kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "A" 1.200
Soru Açıklaması
12.
Fransa’da işçi olarak çalışan E, işyerinde vefat etmiştir. E’nin tek mirasçısı olan C ise Türkiye’de yaşamaktadır.

Buna göre C, veraset ve intikal vergisi beyannamesini ölüm tarihinden itibaren en geç kaç ay içinde vermelidir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
13.
Vergi mahkemesinin kurul halinde verdiği kararlara karşı aşağıdakilerden hangisine temyiz yoluyla başvurulabilir?
Doğru Cevap: "A" Danıştay
Soru Açıklaması
14.
Hayali isimler veya gerçekte var olan fakat işlemlerle hiç ilgisi bulunmayanlar adına hesaplar açarak işletmeyle ilgili bazı hususları gizleyen bir mükellefe ne kadar vergi ziyaı cezası kesilir?
Doğru Cevap: "E" Vergi kaybının üç katı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıda vergi suç ve kabahatleriyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Vergi kabahatlerine ilişkin fiil ve yaptırımlar kazai (yargısal) usullerle saptanır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde vergi ziyaı suçu oluşmaz?
Doğru Cevap: "A" Tahakkuk etmiş verginin geç ödenmesi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisine gecikme zammı uygulanır?
Doğru Cevap: "E" Vergi ziyaı cezası
Soru Açıklaması
18.
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'unda belirlenen gecikme zammı oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
19.
Haciz işlemine karşı dava açma süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 30
Soru Açıklaması
20.
Borçlunun tüm mal varlığının, alacaklıların alacağının tahsil etmek amacıyla cebri tasfiye usulüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İflas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.