logo
Uluslararası İktisat Teorisi
3 Ders Sınav Soruları
1.
Kaynakların bir kesimden diğerine aktarılması durumunda her yeni kaynak, üretime bir öncekinden daha az katkı sağlıyorsa, üretimde aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?
Doğru Cevap: "C" Artan maliyet
Soru Açıklaması
2.
Birim zamanda Almanya’da üretilen kahve miktarı Çin’de üretilen kahve miktarının 2 katı, Çin’de üretilen pirinç miktarı Almanya’da üretilen pirinç miktarının 4 katı ise aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Almanya Çin’e pirinç ihraç edip, Çin’den kahve ithal etmelidir.
Soru Açıklaması
3.
Uluslararası ticarette arz ve talep koşullarının belirlediği göreceli iç fiyatlar birbirinden uzaklaştıkça veya birbirine yakınlaştıkça sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Dış ticaret hacmi genişler, dış ticaret hacmi daralır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası dış ticaretin dinamik yararlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İç piyasa arzını genişletme
Soru Açıklaması
5.
İçsel ölçek ekonomileri aşağıdaki durumların hangisinde söz konusu olur?
Doğru Cevap: "E" Firmanın kendi üretim ölçeğinin arttığı, ortalama maliyetlerinin düştüğü
Soru Açıklaması
6.
Tercihlerde Benzerlik Teoremi aşağıdaki ürünlerden hangisini konu alır?
Doğru Cevap: "A" Homojen olmayan sanayi ürünlerini
Soru Açıklaması
7.
Zaman içinde gerek faktör stokundaki artışlar (özellikle sermayenin hızla büyümesi), gerek teknolojideki gelişme sonucu ülkenin faktör donatımının eskiden dışarıdan ithal ettiği malları ihraç, ihraç ettiği malları da ithal etmeye başlaması şeklinde değişmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dış ticaret üçgeninin tersine dönmesi
Soru Açıklaması
8.
İki ülkeli ve iki mallı standart dış ticaret modelinde ülkelerden biri ticareti azaltıcı yönde büyürken diğerinde bir büyüme olmaması durumunda dış ticaret hadlerinin durumu ne olur?
Doğru Cevap: "C" Büyüyen ülkenin lehine değişir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası Grubu içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası Para Fonu
Soru Açıklaması
10.
Dünya Bankası’nın hükümet garantisi olmadan özel kesime kredi verdiği kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası Finans Kurumu
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat Teorisi
3 Ders Sınav Soruları
11.
Bir uluslararası kredi sendikasyonunun yükümlülüğü altında çıkartılan, aynı anda birçok mali piyasada satışa sunulan, fakat borcun bağlı olduğu paranın genellikle borçlanılan ülkelerin ulusal paralarının olmadığı tahvillere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Eurotahvil
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dolaysız yabancı sermaye yatırımlarının yatırım yapılan ülke üzerinde doğurabileceği olumsuz sonuçlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ölçek ekonomisi yaratma
Soru Açıklaması
13.
Çok uluslu bir şirketin farklı ülkelerdeki iki şubesi veya bir şubesi ile ana merkezi arasında yapılan mal ve hizmet ticaretinde uygulanan fiyata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Transfer fiyatlaması
Soru Açıklaması
14.
Montaj sanayi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ev sahibi ülke üretilecek malı belirli bir fiyattan alma taahhüdünde bulunur.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji transferi kanallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Parasal birlik anlaşmaları
Soru Açıklaması
16.
1960’larda yurt dışından yabancı işçi getirten Avrupa ülkeleri 1970’lerin başlarında yabancı işçi alımını durdurmuştur. Bu kararın alınmasında etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" 1973 Dünya Enerji Buhranı
Soru Açıklaması
17.
Az gelişmiş ülkelerden doktor, mühendis gibi yüksek derecede eğitilmiş işgücünün yerleşmek üzere gelişmiş ülkelere göç etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Beyin göçü
Soru Açıklaması
18.
GATS anlaşması imzalayan bir ülke, başka üye ülkeye ait bir hizmet firmasına uyguladığı ticaret serbestisini, kayıtsız bir şekilde tüm öteki üye ülkelerin firmalarına da sağlaması kuralına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" En fazla kayırılan ülke kuralı
Soru Açıklaması
19.
Ülkeye kazandırdığı döviz gelirleri açısından ihracata benzetilerek “bacasız fabrika” olarak nitelendirilen ama ondan farklı olarak çevreye zarar vermeyen faaliyet dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası turizm
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Ticaret Teorisi analizlerinin asıl ilgi konusunu oluşturmuştur?
Doğru Cevap: "D" Uluslararası mal ticareti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.