logo
Uluslararası İktisat
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ekonomik ilişkileri bir ülkenin iç ekonomik ilişkilerinden ayıran farklılıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ülkelerin ürettikleri malların faktör yoğunluklarının aynı olması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Merkantilist düşüncenin kabul gördüğü dönemlerde uygulanan tedbirlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İthalata uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması
Soru Açıklaması
3.
Bir ekonominin dönüşüm (üretim olanakları) eğrisinin dışa doğru genişlemesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik büyüme
Soru Açıklaması
4.
Faktör kullanımı tanımına göre, ithal ikamesi sektöründe yoğun olarak kullanılan faktör ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Ülkenin az (kıt) miktarda sahip olduğu faktördür.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasındaki ticareti yalnızca faktör donanımlarına göre değil nitelikli işgücü donanımına göre de açıklar?
Doğru Cevap: "D" Yetişkin İşgücü Modeli
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Ürün Dönemleri Modeline göre standart ürün aşamasında gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Yenilikçi ürünü ilk geliştiren üreticinin üretim sürecinden yavaş yavaş çekilmesi
Soru Açıklaması
7.
Üye ülkelerin kendi aralarında malların serbest dolaşımını sağlarken, mal ticaretinde üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uyguladığı ekonomik birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gümrük Birliği
Soru Açıklaması
8.
Uluslararası ekonomik birleşmelerin temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ülkeler arasında mal ve hizmet ticaretine konan engelleri ortadan kaldırmak veya asgari düzeye indirmek
Soru Açıklaması
9.
Rusya’nın ambalaj hatası ve kalite bozukluğu nedeniyle kamu sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Türkiye’den yapılan meyve ve sebze ithalatını durdurması aşağıdaki Yeni Korumacılık kapsamındaki tarife dışı engellerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Görünmez engellere
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yeni ihracat pazarları sağlamak ve mevcut ihraç pazarlarındaki ihraç payını artırmak amacıyla ihracatçıya sağlanan sübvansiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yüksek faizli kredi verilmesi
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İktisat
3 Ders Sınav Soruları
11.
İthal edilecek her bir otomobil için markası ya da değeri önemli olmaksızın 1.000 Türk Lirası gümrük vergisi alınması durumunda aşağıdaki gümrük tarifelerinden hangisi uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Spesifik gümrük tarifesi
Soru Açıklaması
12.
Döviz arzı sabit iken döviz talebinin artması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Döviz kurunun (fiyatlarının) yükselmesine
Soru Açıklaması
13.
1$=1,5 Türk Lirası iken kur ayarlaması sonucunda 1$=4,5 Türk Lirası olmuş ise bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Türk Lirası %200 devalüe edilmiştir.
Soru Açıklaması
14.
Döviz kuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Döviz kurları peşin alış ve satışlar ile vadeli alış ve satışlarda farklılık göstermez.
Soru Açıklaması
15.
I. Cari İşlemler Hesabı
II. Rezerv Varlıklar Hesabı
III. Net Hata ve Noksan (NHN) Hesabı
IV. Sermaye ve Finans Hesabı

Ekonomik yaşamın işleyişinden kaynaklanan ve ödemeler dengesizlikleri yaratabilen otonom işlemler yukarıda yer alan Ödemeler Dengesi Hesapları’ndan hangilerinde izlenir?
Doğru Cevap: "C" I ve IV
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi rezerv varlıklar içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Portföy yatırımları
Soru Açıklaması
17.
Bir ekonomide Cari İşlemler Hesabı 40 birim açık verirken Rezerv Varlıklar Hesabı 15 birim fazla vermektedir. Bu durumda Sermaye ve Finans Hesabı dengesi ne olur?
Doğru Cevap: "C" 55 birim fazla
Soru Açıklaması
18.
Borç veren tarafın borç tutarını borçlu ülkenin parasına çevirerek, borçlu ülkenin parasından oluşan bu tutarı borçlu ülkedeki verimli şirketlerin hisselerini alarak değerlendirmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Borç-sermaye takası
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yabancı tasarruf kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rezervler
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yabancı tasarruflara başvurmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ödemeler dengesi fazlalığını azaltmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.