logo
Türkiye Ekonomisi
3 Ders Sınav Soruları
1.
İktisat literatüründe ekonominin birincil sektörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tarım
Soru Açıklaması
2.
Hanehalkı veya bireyin, yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mutlak yoksulluk
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi üretim süreci sonucunda ortaya çıkan gelirin, üretim sürecine katılan faktörler arasındaki bölüşümünü ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Fonksiyonel gelir eşitsizliği
Soru Açıklaması
4.
Bireyin ödediği vergilerin bireyin gelirine oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bireysel vergi yükü
Soru Açıklaması
5.
Türkiye’de mahalli idarelerin bütçeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Son dönemde mahalli idarelerin bütçe ve yetkileri artırılmaya çalışılmaktadır.
Soru Açıklaması
6.
2011 yılı İnsani Gelişme Endeksi’ne göre,Türkiye hangi sınıfta yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" Yüksek insani gelişme
Soru Açıklaması
7.
Kamunun toplam nakdi harcamaları ile
toplam nakdi gelirleri arasındaki farka ne ad
verilir?
Doğru Cevap: "A" Kamu kesimi borçlanma gereği
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tarım sektörünün genel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarımsal mallara olan talebin gelir esnekliğinin yüksek olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası'nın amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Demografik farklılıkları ortadan kaldırmak
Soru Açıklaması
10.
1942 yılında İngiltere’de hazırlanan ve yoksulluğu çağdaş toplumun yüzkarası ilan eden belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Beveridge Raporu
Soru Açıklaması
logo
Türkiye Ekonomisi
3 Ders Sınav Soruları
11.
Türkiye’deki ulaştırma sektörü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Yurtiçinde yük taşımacılığın büyük bir kısmı, karayolu ile gerçekleştirilmektedir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de imalat sanayinin yapısal sorunları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Kredi maliyetlerindeki düşüklük
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Sanayi Stratejisi’nin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ağırlıklı olarak düşük katma değerli ürünlerin üretilmesi
Soru Açıklaması
14.
Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerinin değiştirilmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara alınması gibi işlemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Elleçleme
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sürdürülebilir büyüme
Soru Açıklaması
16.
Bazı ülkelerin; ekonomik ilişkilerin yoğunluğu, parasının saygınlığı ve istikrarı gibi nedenlerle ulusal paralarını başka bir ülkenin parasına tam anlamıyla bağlamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tam dolarizasyon
Soru Açıklaması
17.
Bir ülkenin ithal ettiği malları çok fazla fiziki değişikliğe uğratmadan başka ülkelere satmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yeniden ihracat
Soru Açıklaması
18.
Bir ülke parasının diğer ülke paraları cinsinden fiyatına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Döviz kuru
Soru Açıklaması
19.
Bireylerden, firmalardan ve resmi kurumlardan sağladıkları fonları, ihtiyacı olanlara kredi, plasman ve menkul değer olarak transfer eden bankalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mevduat bankaları
Soru Açıklaması
20.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1930
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.