logo
Psikoloji
3 Ders Sınav Soruları
1.
2-3 mm kalınlığında bir örtü gibi olan ve her iki beyin yarım küresini dıştan saran yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Korteks
Soru Açıklaması
2.
Almanca öğrenmeye başlayan bir kimsenin daha önceden öğrendiği İngilizceyi unutmaya başlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Geriye dönük bozmaya
Soru Açıklaması
3.
Psikanaliz akımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Freud
Soru Açıklaması
4.
Bir deneyden çıkan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenileceğini gösteren ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İç geçerlilik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iş stresine neden olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İşsizlik
Soru Açıklaması
6.
Çalışmanın insanlara bireysel ve sosyal bir kimlik kazandırdığını ancak kapitalist toplumun, insanları yaptıkları işlerin gerçek doğasından uzaklaştırdığını ve bu işleri birer ekonomik aktiviteye dönüştürdüğünü savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karl Marx
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel yönetim akımı ile ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hawthorne etkisi
Soru Açıklaması
8.
Bütün italyanların neşeli olduğuna veya bütün kadınların kötü sürücüler olduğuna inanmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Kalıpyargıya
Soru Açıklaması
9.
Mary Parker Follett ve Elton Mayo gibi öncülerin yardımıyla 1920'lerden sonra ortaya atılan ve çalışma psikolojisinde katılımcı demokrasi anlayışını savunan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İnsan İlişkileri
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki durumların hangisinde sosyal kaytarma azalır?
Doğru Cevap: "A" Bireyin sarf ettiği şahsi eforun gözetleneceğini bilmesi
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
3 Ders Sınav Soruları
11.
Kişinin üyesi olduğu siyasi partiye ve seçmenlerine daha üstün özellikler atfetmesi aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Asgari grup etkisine
Soru Açıklaması
12.
Bir kurumu veya şirketi oluşturan kişilerin sergiledikleri ortak anlayış ve davranış biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması
13.
Milgram deneyi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bu deney sosyal kolaylaştırmanın karanlık yüzünü gözler önüne sermiştir.
Soru Açıklaması
14.
Markalı ürünlerin somut ve soyut temel özelliklerinin tüketicinin zihninde yerleşmesini ve kolayca hatırlanmasını sağlamaya yönelik iletişim çabasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Konumlandırma
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi X kuşağının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Katılımcı ruha sahip olmaları
Soru Açıklaması
16.
Bir kimsenin arkadaşlarıyla yakın ilişkiler içinde olmak ve üyesi olduğu gruptan onay/destek görmek istemesi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi içine girer?
Doğru Cevap: "B" Sosyal
Soru Açıklaması
17.
Bireyin yapmayı düşündüğü davranışın sosyal çevreden ne kadar kabul göreceğiyle ilgili algısına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Öznel norm
Soru Açıklaması
18.
Bireylerin tutumlarının kabul, red ve bağlantısızlık alanlarından birinde olacağını savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal yargı kuramı
Soru Açıklaması
19.
Toplumda kıdem ve statüye göre kaynakların dağıtıldığı ve farklılıkların belirleyici olduğu Hofstede’nin kültür boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güç mesafesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın 4P'si olarak da bilinen pazarlama karmasının bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Satış
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.