logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Yönetmeliklerin iptali için aşağıdakilerden hangisine başvurulur?
Doğru Cevap: "E" Danıştaya
Soru Açıklaması
2.
Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Bakanlar Kuruluna
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hukukun temel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Örf ve adet hukukunun gelişimini durdurma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi aile hukukunun konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hısımlık
Soru Açıklaması
5.
Adi senedin kesin delil kabul edilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmzası bulunan kişinin mahkeme önünde ikrar etmesi
Soru Açıklaması
6.
Borçlunun borcu ödemek için gece yarısı alacaklının evine gitmesi Medeni Hukuka egemen olan aşağıdaki ilkelerden hangisine ayrılık oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Dürüstlük
Soru Açıklaması
7.
Sözleşmenin kuruluşundan sonra tarafları bu sözleşmeye uymakla yükümlü tutan hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ahde vefa
Soru Açıklaması
8.
Bir taşınırın hak sahibi olmayan bir kişiden iyiniyetle kazanılmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hakkın emin sıfatıyla zilyetten kazanılmış olması
Soru Açıklaması
9.
Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanılmasına ilişkin olmakla birlikte sınırlı ehliyetsizin yasal temsilcisinin iznine ihtiyaç duyduğu işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Evlenme
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanununda sayılan ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hüküm giymiş olma
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetliler grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "C" Kendilerine yasal danışman atanmış olanlar
Soru Açıklaması
12.
Bir kişiyi diğerlerinden ayırmaya yarayan ve hukuk düzeninin kendilerine bir takım sonuçlar bağladığı niteliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kişisel durumlar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturan manevi varlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sağlık
Soru Açıklaması
14.
Kişilik haklarına karşı yapılmış ve sona ermiş bir saldırının yaratığı etkilerin hala devam etmesi halinde açılacak dava aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tespit davası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin fiil ehliyetinden kısmen vazgeçtiği anlamını taşır?
Doğru Cevap: "E" Kişinin sahip olduğu mallar üzerinde tasarrufta bulunmayacağını taahhüt etmesi
Soru Açıklaması
16.
Evlatlık ile evlat edinen arasındaki hısımlık ilişkisinin dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Evlat edinme işlemine yönelik mahkeme kararı
Soru Açıklaması
17.
Dernek genel kurulu en az kaç kişiden oluşur?
Doğru Cevap: "D" 7
Soru Açıklaması
18.
Sona eren tüzel kişinin tüm hukuki ilişkilerinin de sona erdirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tasfiye
Soru Açıklaması
19.
Derneklerde sona erme kararı vermeye yetkili makam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Genel kurul
Soru Açıklaması
20.
Tüzel kişiliğin onu kuran kişilerin kişiliklerinden bağımsızlaşan bir yapıya sahip olması, onu karakterize eden aşağıdaki özelliklerden hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Örgütlenme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.