logo
Maliye Politikası 2
3 Ders Sınav Soruları
1.
I. Cari harcamalar azalmıştır.
II. Savaş sanayiine yatırım artmıştır.
III. Toplam harcamalar artmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri 1937-1941 dönemleri arasında uygulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
2.
Ekonomik gelişme sürecini genel olarak geleneksel tarım toplumu ile modern sanayi toplumu ayrımını yaparak açıklamaya çalışan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Lewis
Soru Açıklaması
3.
1980 sonrasında yurt içi talepte azalma meydana getirmek ve daha fazla ihracat yapılabilmek için tedbir olarak aşağıdakilerden hangisi düşünülmüştür?
Doğru Cevap: "D" Ücretlerin düşürülmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki büyüme aralığını gösterir?
Doğru Cevap: "B" Potansiyel büyüme oranı ile fiili büyüme oranı arasında bulunan aralık
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçları ile gelirin yeniden dağılımını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" İkincil gelir dağılımı
Soru Açıklaması
6.
Tüm bireylerin teorik olarak vergi yükümlüsü sayıldığı ve vergi tarifesinin artan oranlı olduğu vergi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Negatif gelir vergisi
Soru Açıklaması
7.
Bir bireyin belirli sürede akım halinde sahip olduğu parasal değerin toplamına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nominal gelir
Soru Açıklaması
8.
Gini katsayısı B ülkesinde 0,4; A ülkesinde 0,7 ise gelir dağılımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" B ülkesinde, A'ya göre daha adildir.
Soru Açıklaması
9.
Bir firmanın faaliyetine bağlı negatif dışsallık ortaya çıkması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Sosyal maliyet, özel maliyetten büyüktür.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümünde kullanılan araçlar ve politikalar arasında toplumun değer yargılarıyla ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal kurumlar
Soru Açıklaması
logo
Maliye Politikası 2
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Coase teorisinin uygulanabilmesi için gerekli şartlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Tarafların sayılarının az olması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliği sonucunda imzalanan bir anlaşmadır?
Doğru Cevap: "D" Kyoto protokolü
Soru Açıklaması
13.
Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularından bazılarının kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vergi istisnası
Soru Açıklaması
14.
Teşvik uygulamalarında dış kaynak transferi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kamu harcamalarında etkinlik sağlanır.
Soru Açıklaması
15.
Bir üreticinin kendi faaliyetleri dışında herhangi bir maliyete katlanmadan, başka ekonomik faaliyetler sonucu birtakım yararlar sağlaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dışsal tasarruf
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vergisel teşvik araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vergi maliyeti
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerel yönetimlerin vergi kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Motorlu taşıtlar vergisi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi genellikle yerel yönetimlere bırakılan vergilerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Vergilerin konusu genellikle yerel yönetim sınırları içindedir.
Soru Açıklaması
19.
Eyaletlerden oluşan devlet yönetim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Federal sistem
Soru Açıklaması
20.
Güvenlik ve adalet hizmetlerinin merkezi yönetim tarafından sunulmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bu hizmetlerin tam kamusal mal ve hizmet olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.