logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Britanya’nın meşru siyasal karar alma mercii aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avam Kamarası
Soru Açıklaması
2.
Güney Kore, Singapur gibi ülkelerin gösterdiği siyasal ve ekonomik gelişme sonucu üçüncü dünyadan birinci dünya ülkelerine dönüşmeleriyle hangi karşılaştırmalı siyaset kuramının iddialarının yanlış olduğu ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Bağımlılık Kuramı
Soru Açıklaması
3.
Mezhep ve etnik kimlik açılarından büyük farklılıklar gösteren toplumlarda bu farklılıklar dikkate alınarak temsilcilerin yasama organına seçilmeleri temin edildiğinde ortaya çıkan temsili demokrasiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Oydaşmacı
Soru Açıklaması
4.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Britanya siyaseti hangi iki parti arasındaki rekabet ortamında şekillenmektedir?
Doğru Cevap: "A" Muhafazakar Parti - İşçi Partisi
Soru Açıklaması
5.
Demokrasi kavramının günlük konuşmalara konu olduğunu, farklı anlamlar kazandığını ve bilimsel çalışmalarda kullanılmaması gerektiğini savunan ve başka bir adverilmesini öneren siyaset bilimci ve önerdiği ad aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Robert Dahl - Poliarşi
Soru Açıklaması
6.
Merkezi hükümeti güçsüz, yerinden yönetim ilkesine göre düzenlenmiş devlet yönetimlerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Konfederasyon
Soru Açıklaması
7.
Britanya parlamenter rejiminin dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çoğunlukçuluk
Soru Açıklaması
8.
“Timokrasi” kavramını tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Aristoteles
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Britanya’yı oluşturan bölgelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İzlanda
Soru Açıklaması
10.
Endüstri Devrimini gerçekleştiren ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Birleşik Krallık
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Fransızların yaşamını köklü bir biçimde etkileyen ve yaşamlarını yönlendiren en temel kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Okul
Soru Açıklaması
12.
ABD’de büyük çıkar gruplarının kendi görüşlerini duyurup savunmak ve senato üyelerinin bir yasa tasarısının lehinde ya da aleyhinde oy kullanmasını sağlamak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Lobicilik
Soru Açıklaması
13.
Fransa’yı NATO’nun askeri kanadından çıkaran Fransız Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" De Gaulle
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’de kurulmuş siyasi partilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Muhafazakâr Parti
Soru Açıklaması
15.
ABD Kongresi’nin en önemli örgütsel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İki meclisli olması
Soru Açıklaması
16.
İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında, 3. Cumhuriyet’in Nazi orduları karşısında aldığı yenilgiden sonra, Fransa’da aşağıdaki rejimlerden hangisi kurulmuştur?
Doğru Cevap: "D" Vichy Rejimi
Soru Açıklaması
17.
Fransa’nın Afrika sömürgelerinin bağımsızlık taleplerini karşılayarak onlarla yeni bir işbirliğine giriştiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 5. Cumhuriyet
Soru Açıklaması
18.
Cumhurbaşkanın ve Bakanlar Kurulu üyelerinin farklı siyasal eğilimlerden geldiği, "topal ördek" olarak adlandırılan siyasi yapı aşağıdaki ülkelerin hangisinde görülmektedir?
Doğru Cevap: "C" Fransa
Soru Açıklaması
19.
ABD’de siyasi hak ve özgürlüklerin temelinin önemli bir yönünü oluşturan “habeas corpus ilkesi” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Yargıcın bir kişinin hangi hukuki gerekçe ile hapishanede tutuklu olduğunu açıklama zorunluluğunun bulunmasını
Soru Açıklaması
20.
Federalizmin bir yönetim biçimi olarak ortaya çıktığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.