logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Bir ülkedeki çalışma çağı nüfusu belirlenirken dikkate alınan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bireyin yaşı
Soru Açıklaması
2.
Karl Marx tarafından geliştirilen ve işçinin işveren tarafından sömürüldüğü ve ürettiği değerin karşılığı olan ücretin kendisine tam olarak verilmeyip bir kısmının alıkonduğu düşüncesine dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Artık Değer Teorisi
Soru Açıklaması
3.
İşsizlik oranı formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşsiz sayısı / Toplam işgücü
Soru Açıklaması
4.
Uzun dönemde işgücü verimliliği basitçe nasıl ölçülür?
Doğru Cevap: "B" İşçi başına çıktı ile ölçülür.
Soru Açıklaması
5.
Latin Amerika ve Karayipler Bölgesinin en büyük 4 büyük ekonomisi aşağıdaki hangi seçenekte birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika
Soru Açıklaması
6.
Türkiye'de en yoğun istihdam hangi bölgededir?
Doğru Cevap: "D" Marmara
Soru Açıklaması
7.
I. İşsizlik kırsal alanlarda kentsel alanlara göre daha yüksektir.
II. İşsizlerin önemli bir kısmı 1 yıl veya daha fazla süreden beri işsizdir.
III. İşsizlerin çoğunluğunu ilkokul mezunları oluşturmaktadır.

Türkiye’deki işsizlik için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
8.
Çalışma koşullarının düzgün ve yasal çerçevede olmaması ile tanımlanan istihdam biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Enformel istihdam
Soru Açıklaması
9.
Ücretsiz aile işçileri ve yevmiyelilerin istihdamda kabul edilebilmesi için gerekli olan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Referans haftasında en az 1 saat çalışmış olmak
Soru Açıklaması
10.
Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmede kullanılan Gini Katsayısı hangi değerler arasındadır?
Doğru Cevap: "A" 0 ve 1
Soru Açıklaması
logo
İstihdam Ve İşsizlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Emek piyasasında daha uzun sürelerle çalışmak istemesine rağmen ekonomik nedenlerle belirli bir sürenin altında yapılan çalışma nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Eksik istihdam
Soru Açıklaması
12.
İşsizleri ekonomik olarak desteklemeyi amaçlayan işgücü piyasası politikalarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pasif istihdam politikaları
Soru Açıklaması
13.
Evde çalışma ve tele çalışma hangi esneklik türünün uygulamaları arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "D" Zamana göre esneklik
Soru Açıklaması
14.
Belirli bir işin başka işletme ya da başka çalışanlarca yapılması stratejisi hangi esneklik yaklaşımına girmektedir?
Doğru Cevap: "E" Uzaklaştırma stratejileri
Soru Açıklaması
15.
I. İş bulma zorluklarını giderme
II. Yeni istihdam alanları açma
III. Emek arz ve talebini kurumsal yapılanmalar sayesinde bir araya getirerek emek piyasasını kolaylaştırma

Yukarıdakilerden hangileri aktif istihdam politikalarının ilkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi istihdamı teşvik eden makro politikalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Okullaşma oranının artırılması
Soru Açıklaması
17.
I. İşsizlik oranının 2023 yılı itibariyle %5 düzeyine indirilmesi
II. İstihdam oranının 2023 yılı itibariyle %50 düzeyine yükseltilmesi
III. Tarım dışı istihdamın büyüme esnekliğinin 2010-2023 döneminde 10 puan artışla 0,52’den 0,62’ye yükseltilmesi
IV. Tarım dışı sektörde 2009 yılı sonunda % 30 olan kayıt dışı istihdam oranının 2023 yılında % 15’e indirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri ulusal istihdam stratejisinin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması hallerinde işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönemle orantılı olarak gelir desteği sağlayan pasif istihdam politikaları uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "D" Kısa çalışma ödeneği
Soru Açıklaması
19.
Türkiye'de ilk olarak aşağıdaki hangi kalkınma planı döneminde "genç işsizliği" konusuna dikkat çekilmeye başlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Soru Açıklaması
20.
Dünya genelinde işgücüne katılım ortalaması 2010 yılında hangi düzeydedir?
Doğru Cevap: "B" % 65
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.